dzienniczek

Maj 2020

 
chomikimage 20140517
 
 
 
swietlicasrodowiskowa 

 

 

Świetlica Środowiskowa w Chełmku w okresie wakacyjnym   

będzie czynna od  29 czerwca 2020 r. do  31 lipca 2020 r. 

   w godzinach od 7:00 do 15:00.

W związku z ryzykiem wystąpieniaCOVID–19 zarówno u podopiecznych, ich rodzin oraz pracowników świetlicy wprowadzone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dostępne na stronie internetowej placówki.

Wszystkich zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad w zakresie ich dotyczącym.

Na stronie: www.swietlicachelmek.pl znajduje się karta zapisu dziecka wraz z dokumentacją przeznaczoną do wypełnienia i zwrotu bezpośrednio do kierownika jednostki z zachowaniem reżimu sanitarnego.   KARTA ZGŁOSZENIA

*Zwrotu dokumentacji należy dokonać najpóźniej do dnia 17 czerwca 2020 roku.

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym w Polsce oraz rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - liczba miejsc została ograniczona do 14 osób.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (33) 846-10-25.

indeks

Zajęcia Opiekuńczo-Wychowawcze

dla Zgłoszonych Wcześniej Uczniów

Klas I-III Odbywają się od 1 czerwca 2020 r

w Godz. od 8:00do 15:00(7 h)
indeks

Harmonogram Konsultacji

dla Zgłoszonych Wcześniej Uczniów

Klas 4-7 i Klasy 8

harmon1

indeksKomunikat dla Rodziców uczniów uczestniczących
w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych
w szkole podstawowej !!!

Klasy 1-3

Od dnia 01 .06. 2020 r. Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku będzie prowadził zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, dla wcześniej zgłoszonych uczniów.

Zgodnie z zaleceniem GIS w szkole wprowadzony zostaje reżim sanitarny.

Rodzice, którzy zdecydowali o udziale dzieci zajęciach opiekuńczo – wychowawczych zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami.

W dniu, w którym odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze rodzic/prawny opiekun musi dostarczyć podpisane stosowne dokumenty:

 1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku w aktualnej sytuacji epidemicznej (jednorazowo) – załącznik nr 1
 2. Deklaracji rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie
  się z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania (jednorazowo) –
  załącznik nr 2
 3. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie) – załącznik nr 3

Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi udział dziecka zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku.

PROCEDURY

indeks

Komunikat dla Rodziców uczniów uczestniczących
w konsultacjach indywidualnych lub grupowych !!!

Klasy 4-7

Od dnia 01 .06. 2020 r. Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku będzie prowadził konsultacje indywidualne lub grupowe dla wcześniej zgłoszonych uczniów.

Zgodnie z zaleceniem GIS w szkole wprowadzony zostaje reżim sanitarny.

Rodzice, którzy zdecydowali o udziale dzieci w konsultacjach indywidualnych lub grupowych zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami.

W dniu, w którym odbywają się konsultacje indywidualne lub grupowe uczeń musi dostarczyć stosowne dokumenty, podpisane przezrodzica/prawnego opiekuna:

 1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów    załącznik nr 1
 2. Deklaracji rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie
  się z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania (jednorazowo) –
  załącznik nr 2
 3. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie) – załącznik nr 3

Brak wymaganych dokumentówuniemożliwi udział dziecka w konsultacjach indywidualnych lub grupowych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku.

ZACHOWANIE UCZNIA PODCZAS KONSULTACJI

PROCEDURY

indeks
komunikat
Klasa 8
Zgodnie z zaleceniem GIS w szkole wprowadzony zostaje reżim sanitarny.

Rodzice, którzy zdecydowali o udziale dzieci w konsultacjach indywidualnych lub grupowych zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami.

W dniu, w którym odbywają się konsultacje indywidualne lub grupowe uczeń musi dostarczyć stosowne dokumenty, podpisane przez rodzica/ prawnego opiekuna. 

1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka na konsultacje indywidualne lub grupowe w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku w aktualnej sytuacji epidemicznej (jednorazowo) – Załącznik nr 1

2. Deklaracji rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania (jednorazowo) – Deklaracja

3.   Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (na każde konsultacje) – Oświadczenie o stanie zdrowia

PROCEDURY

Brak wymaganych dokumentówuniemożliwi udział dziecka w konsultacjach indywidualnych lub grupowych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku.

indeks

 
przedszkole1ety1

Od dnia 18 maja 2020r. nasze przedszkole wznowi swoją działalność w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu realizowane będą zdalnie. Udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie zwalnia z codziennej realizacji propozycji zamieszczanych przez nauczycieli na Stronie Internetowej przedszkola.

Do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy:

obowiązują stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem

nie obowiązują dotychczasowe podziały grupowe;

Rodzice, którzy wcześniej potwierdzili wolę uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńcze zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami:  

W dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rodzice mają obowiązek dostarczania do placówki stosownych dokumentów, podpisanych przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów:

1.Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku   w aktualnej sytuacji epidemicznej (jednorazowo) – Załącznik nr 1

2.Deklaracji rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania (jednorazowo) – Deklaracja

3.Zgody na pomiar temperatury dziecku (jednorazowo) – Zgoda rodzica

4.Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie) – Oświadczenie o stanie zdrowia

Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Chełmku.

PROCEDURY PRACY

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W CHEŁMKU

W ZWIĄZKU Z COVID - 19

POBIERZ

Ministerstwo Edukacji Narodowej

– wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Wytyczne

indeks
 
 
21
 
papieros

 

51

 

Co roku dnia 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa. Uczniowie klas VII naszej szkoły zrealizowali program antytytoniowy "Znajdź właściwe rozwiązanie", których głównym celem jest  zapobieganie paleniu wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie wykonali prace plastyczne przestrzegające przed skutkami palenia. Zwiększyli swoją wiedzę w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego. Wpłynęło to na kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia papierosów.

 

41  11

indeks
marysia zniczdlaoli
indeks
bezpiecz
europol

NASKwspólnie z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Europolemprzypominają o najważniejszych zasadach cyberbezpieczeństwa. #zostanwdomuto czas aktywnego korzystania z internetu. Wiążą się z tym możliwości zdalnych zakupów czy kontaktu z bliskimi i znajomymi, ale to także przestrzeń aktywności oszustów. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.

Najważniejsza jest zasada ograniczonego zaufania. Tylko ostrożność i dokładne weryfikowanie tego, co się w internecie czy skrzynce poczty elektronicznej znajdzie, pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji.

Czujność w czasie pandemii

Zdalne zakupy

Zadbaj o cyberbezpieczeństwo swoich dzieci

Zgłaszaj naruszenia w sieci– cyberataki i wszelkie naruszenia w sieci zgłaszaj do CERT Polska – ochronisz siebie i innych przed cyberprzestępcami (link):

Zgłoszenia do CSIRT NASK.

Sprawdzaj listę ostrzeżeń NASK przed niebezpiecznymi stronami, które służą do wyłudzania danych i środków finansowych użytkowników internetu (link):

Lista ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami.

Więcej informacji i przydatne linki na temat bezpieczeństwa w sieci znajdziesz na stronie Policja.pl w materiale (link):

Żyj bezpiecznie

                                  SZCZEGÓŁY TUTAJ

Link do strony, z której pochodzi tekst:

https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/3762,NASK-z-Europolem-i-Policja-o-cyberbezpieczenstwie-w-czasie-epidemii.html

 
policja
NASK
 
indeks
chelmek
plebiscyt
 

Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszamy do oddania głosu w I Plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Małopolski w kategorii Najpiękniejsza Gmina Miejsko-Wiejska organizowanym przez portal M jak Małopolska.
Swój głos na Naszą Gminę możecie Państwo oddać do dnia 31 maja br., do godziny 21:00.

Celem I Plebiscytu na Najpiękniejszą Gminę Małopolski jest docenienie niezwykłych zakątków, jakie znajdują się w Małopolsce, a także nagrodzenie samorządów za pozytywne zmiany, jakie wprowadzają realizując swoje inwestycje.

Jak głosować

Głosowanie w eliminacjach oraz finale polega na otwarciu strony znajdującej się pod linkiem:

https://mjakmalopolska.pl/2020/05/18/najpiekniejsza-gmina-miejsko-wiejska-malopolski-region-2/

i wyborze w ankiecie Naszej Gminy.

Uwaga: głosować można raz na 24 godziny, więc głosujmy codziennie, ponieważ każdy z nas może oddać wiele głosów w ciągu trwania plebiscytu.

Prosimy o mobilizację wszystkich Mieszkańców Gminy Chełmek – oddanie swojego głosu codziennie oraz o rozpowszechnienie wśród swoich znajomych informacji o tym plebiscycie.

Czekamy na Państwa głosy.

indeks
zdalnaszkola
logo

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Na skutek podpisanej umowy gmina otrzymała grant w wysokości 69 991,92 zł, który został przeznaczony na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 12 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.
Wartość projektu wynosi 69 991,92 zł, który w całości został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:
dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:

6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
   10 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:
   4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:
   4 laptopy oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych. [Czytaj więcej]

indeks
 8klasa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

– Przygotowania do egzaminów zewnętrznych

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat1Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty w 2020 r.

                                   Wytyczne                                       Pobierz   

Ministerstwo Edukacji Narodowej

– wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Wytyczne

indeks
 
 
 przedszkole1ety1

Od dnia 18 maja 2020r. nasze przedszkole wznowi swoją działalność w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu realizowane będą zdalnie. Udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie zwalnia z codziennej realizacji propozycji zamieszczanych przez nauczycieli na Stronie Internetowej przedszkola.

Do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy:

obowiązują stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem

nie obowiązują dotychczasowe podziały grupowe;

Rodzice, którzy wcześniej potwierdzili wolę uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńcze zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami:  

W dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rodzice mają obowiązek dostarczania do placówki stosownych dokumentów, podpisanych przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów:

1.Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku   w aktualnej sytuacji epidemicznej (jednorazowo) – Załącznik nr 1

2.Deklaracji rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania (jednorazowo) – Deklaracja

3.Zgody na pomiar temperatury dziecku (jednorazowo) – Zgoda rodzica

4.Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie) – Oświadczenie o stanie zdrowia

Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Chełmku.

PROCEDURY PRACY

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W CHEŁMKU

W ZWIĄZKU Z COVID - 19

POBIERZ

Ministerstwo Edukacji Narodowej

– wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Wytyczne

indeks
szkola

gigant“Szkoła z Gigantami” to cykl 5 zajęć online w formie webinaru, które szkoły mogą zaproponować swoim uczniom w ramach lekcji informatyki lub dodatkowych zajęć pozaszkolnych.

Pierwsze 4 lekcje to praktyczne warsztaty z programowania w środowisku Scratch oraz App Inventor dla młodszej grupy wiekowej lub języka Python dla starszych uczniów.

Ostatnia, piąta lekcja połączona jest z akcją “Bezpieczny Internet Online”. Zajęcia poświęcone będą tematyce cyberzagrożeń i zasadom bezpiecznego korzystania z Internetu. Program objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne i będą prowadzone z podziałem na 2 grupy wiekowe: 9-12 lat oraz 13-18. Dla każdej z grup program został specjalnie dopasowany.

Pobierz - Przeczytaj – Zarejestruj się

indeks
piatek

Kolor granatowyto kolorpowagi, munduru, porządku, ale także atramentu, granatowy 1czyli pracy, biura i zarządzania. Kojarzy się nam z eleganckimi mundurkami, rozpoczęciem roku szkolnego, poważnymi uroczystościami, urzędami, dyscypliną i nauką.Granat związany jest z inteligencją, przywództwem, odpowiedzialnością i samowystarczalnością.

Granatowy, jak każdy inny kolor, posiada wiele odcieni. Najpopularniejsze i najbardziej znane to m.in. śliwkowy, jagodowy, atramentowy, purpurowy czy indygo.

Winogrona, śliwki, oliwki, borówki

Pamiętajmy dzisiaj o granatowych i fioletowych owocach i warzywach!  

Autor: PCK i Samorząd Uczniowski

indeks
czwartek
Kolor zielony to dominujący kolor ciepłych pór roku, a mianowicie wiosny i zielonylata. W związku z tym, barwę można uznać za kolor życia, Ziemi, natury. Zieleń to także symbol nadziei, harmonii, wolności i szczęścia. Wywołuje poczucia ukojenia i ulgi, pozwala się uspokoić i wyciszyć, co z kolei poprawia stabilność emocjonalną. Wiąże się z optymizmem, witalnością, podnoszeniem poziomu energii i motywacji oraz pomaga w utrzymaniu nadziei.

Zielony, jak każdy inny kolor, posiada wiele odcieni. Najpopularniejsze i najbardziej znane to m.in. oliwkowy, pistacjowy, seledynowy, khaki czy miętowy.

Sałata, winogrona, kiwi, gruszki, ogórki, szczypiorek, koperek

Pamiętajmy dzisiaj o zielonych owocach i warzywach!  

 

 

Autor: PCK i Samorząd Uczniowski

indeks
sroda

Kolor czerwonyjest to jeden z bardziej żywych i intensywnych kolorów. 5Słabsze odcienie czerwonego symbolizują radość, miłość, pasję. Ciemniejsze odcienie takie jak bordo symbolizują siłę, gniew czy przywództwo. W dzisiejszych czasach czerwień jest w większości kojarzona z pozytywnymi uczuciami. Symbolizuje płomienną miłość, oraz wszystko co gorące, żywe, widoczne i pobudzające

Czerwony, jak każdy inny kolor, posiada wiele odcieni. Najpopularniejsze i najbardziej znane to m.in. truskawkowy, wiśniowy, poziomkowy, makowy, łososiowy lub bordowy.

Papryka, jabłka, pomidorki, arbuz, rzodkiewka

Pamiętajmy dzisiaj o czerwonych owocach i warzywach!

Autor: PCK i Samorząd Uczniowski

indeks
wtorek1
 

pomarańczowy 1Kolor pomarańczowy jest ciepłym i energetycznym kolorem ognia i słońca, pozytywnie wpływającym na nasze emocje i organizm. Rozgrzewa, pobudza i stymuluje kreatywność, a przy tym jest przyjemny i przytulny. Pomarańczowy tworzy atmosferę zabawy, radości, dobrobytu, zwiększa witalność, wzmacnia wolę i czyni człowieka bardziej tolerancyjnego na innych.

Pomarańczowy, jak każdy inny kolor, posiada wiele odcieni. Najpopularniejsze i najbardziej znane to m.in. brzoskwiniowy, pomarańczowy, morelowy, ceglasty, rudy czy herbaciany.  

Marchew, dynia, pomarańcze, morele, mandarynki

Pamiętajmy dzisiaj o pomarańczowych owocach i warzywach!

Autor: PCK i Samorząd Uczniowski

indeks
pn

zoltyKolor żółty to jeden z najbardziej popularnych kolorów. Barwa ta ma charakter pozytywny. Żółte są przecież słońce i piasek, więc kojarzy nam się z ciepłem, latem i wakacjami. Kolor ten przywołuje wiele pozytywnych emocji jak radość, śmiech, zabawa, optymizm czy wypoczynek. Może kojarzyć się przez to również z dobrymi wspomnieniami.

Żółty, jak każdy inny kolor, posiada wiele odcieni. Najpopularniejsze i najbardziej znane to m.in. cytrynowy, kanarkowy, waniliowy, pastelowy, bananowy czy słoneczny.

Jabłka, melony, ananasy, banany, papryka… Pamiętajmy dzisiaj o żółtych owocach i warzywach!

Autor: PCK i Samorząd Uczniowski

indeks
 kolorowytydzien

Tradycyjnie zapraszamy Was wszystkich - Drogie Przedszkolaki, Uczniowie oraz Całe Rodziny do zabawy w Kolorowy Tydzień

Celem akcji jest propagowanie zdrowego trybu życia poprzez kształtowanie prawidłowych postaw żywieniowych opartych na spożywaniu warzyw i owoców oraz uświadomienie ważnej istotnej roli warzyw, owoców i soków w codziennej diecie.

Proponujemy, abyście codziennie - w miarę możliwości spożywali owoce i warzywa, które będą wyznaczały nam kolory. Możecie ubrać się w tych dniach w odzież właśnie w tych barwach – tak, jak to robiliśmy przez ubiegłe lata w szkole:

poniedziałek – kolor żółty ( jabłka, melony, ananasy, banany, cytryny i inne)

wtorek - kolor pomarańczowy (marchew, pomarańcze, morele, mandarynki i inne)

środa - czerwony ( papryka, brzoskwinia, jabłka, pomidorki, arbuz, rzodkiewka i inne)

czwartek – zielony (sałata, winogrona, kalarepa, jabłka, ogórki, gruszki i inne)

piątek - kolor granatowy (winogrona, śliwki, oliwki, borówki i inne).

 

Oczywiście kolory są tylko umowne – to takie hasła naszej akcji. Wiemy, że w obecnym czasie, kiedy Wasi rodzice wychodzą z domu tylko w nagłych potrzebach – możecie nie mieć dostępu do produktów właśnie w tych barwach. Nieważne!!! Pamiętajcie – najważniejsze jest spożywanie dużej ilości naturalnych owoców i warzyw – zgodnie z zasadą: 5 porcji zdrowia dziennie.

indeks
 

100latbiskupkardynalpapiez

18 maja 1920 r. – w Wadowicach na świat przychodzi Karol Józef Wojtyła syn Karola i Emilii

20 czerwca 1920 r.Chrzest w wadowickim kościele Ofiarowania NMP

15 września 1926 r. – Karol rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej

13 kwietnia 1929 r. – śmierć mamy Emilii

5 grudnia 1932 r. – śmierć starszego brata Edmunda

14 maja 1938 r. Matura i „kremówki”

2 października 1938 r. –zaczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

1 września 1939 r. – wybucha II Wojna Światowa

Wrzesień 1940 – Karol zostaje robotnikiem w kamieniołomie na Zakrzówku „Solvay”

18 luty 1941 r. – śmierć taty w Krakowie

Październik 1942 r. – początek tajnych studiów teologicznych – Seminarium

1 listopada 1946 r.święcenia kapłańskie

15 listopada 1946 r. – wyjazd na studia do Rzymu

19 czerwca 1948 r. – obrona doktoratu o św. Janie od Krzyża

28 lipca 1948 r.ks. Karol zostaje wikariuszem w Niegowici

4 sierpnia 1949 r.wikariusz parafii św. Floriana w Krakowie

9 października 1954 r. – wykładowca na KUL – u

4 lipca 1958 r. – ks. Karol zostaje mianowanym biskupem,

28 września – konsekracja

Udział w pracach II Soboru Watykańskiego

8 marca 1964 r.Biskup Wojtyła obejmuje urząd arcybiskupa metropolity Krakowa

28 czerwca 1967 r. – Biskup Karol zostaje mianowany Kardynałem

16 października 1978 r. – wybór Kard. Karola Wojtyły na urząd PapieżaJan Paweł II

13 maja 1981 r. – zamach na Jana Pawła II na Placu św. Piotra

2 kwietnia 2005 r. – w Watykanie o godzinie 21.37umiera Jan Paweł II

1 maja 2011 r. beatyfikacja Jana Pawła II

27 kwietnia 2014 r. kanonizacja bł. Jana Pawła II

Pobierz – Przeczytaj - Warto                      Autor ks. Rafał Ryczek

indeks
podziekow

IMG 55851Serdeczne podziękowania dla RTS Spółka Jawna T. Pluta i S. Szumlakowski za nieodpłatne przekazanie 50 sztuk przyłbic ochronnych na cele związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronowirusa wywołującego chorobę COVID-19 

Dyrektor

SZS nr 1 w Chełmku

Lucyna Kuligowska

indeks
mddr

W tym roku Dzień Rodziny obchodzimy 15 maja, czyli dzisiaj.

rodzina

Wszyscy wiemy, że bliskie i serdeczne relacje z rodziną to podstawa szczęśliwego funkcjonowania każdego z nas. Dlatego na czas Święta Rodziny po zakończeniu zdalnego naucznia, czyli w wolnych chwilach zapominamy o laptopach, tabletach czy komórkach! Czas ten spędźmy rodzinnie .Gramy w planszówki, karty, statki, „Państwa - miasta"… Wychodzimy do ogrodu. Można również wspólnie stworzyć kronikę rodzinną czy drzewo genealogiczne…   

autor aneta Rylko
Po prostu odkrywamy radość z bycia razem z Rodziną.

autor Aneta Rylko
indeks
 
ety1przedszkole1
 

Od dnia 18 maja 2020 r. (tj. poniedziałek)

możliwe jest wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych

dla dzieciw Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Chełmku.

Zajęcia dydaktyczne nadal będą realizowane zdalnie.


Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest
spełnienie wytycznych zawartych w wewnętrznych Procedurach przedszkola oraz rozporządzeniu MEN i wytycznych przeciwepidemicznych GIS.

W związku z możliwością realizacji opieki nad dziećmi prosimy Państwa o informację zwrotną do dn. 14.05.2020r. do godziny 15:00 na adres poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub zgłoszenie telefoniczne 33/846 11 04 dotyczącą Państwa woli powierzenia dziecka placówce w czasie trwającej epidemii COVID -19.   

Godziny pracy przedszkola zostaną ustalone po weryfikacji zgłoszeń.Planowana liczebność grup max 12 dzieci, grupy mogą być łączone. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID -19.

procedury

POBIERZ

BARDZO PROSIMY O PRZEMYŚLANE DECYZJE.

indeks
kodowanie2
 
mcibni
 
 
Klub Młodego Programisty… teraz w Twoim domu!

19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, w których – za darmo! - będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6. Wystarczy dostęp do internetu i chęć poświęcenia chwili czasu na naukę podstaw programowania.       Szczegółowe informacje

Uwaga!
Liczba miejsc jest
ograniczona ze względu na możliwości moderacji, więc nie czekajcie i rejestrujcie się już dziś. Jest 1500 miejsc dla 1-, 2- i trzecioklasistów i 1500 dla 4- 5- i 6 z całej Polski! Dla tych, którzy wezmą udział w większości zajęć –certyfikat uczestnika!

 
indeks
akaciklogopedyczny

drodz                                                             Logopedia

Na naszej stronie internetowej proponujemy Państwu ćwiczenia logopedyczne do pracy domowej z dzieckiem. Skuteczność i powodzenie terapii logopedycznej zależy w dużej mierze od kontynuowania ćwiczeń w domu. Prosimy o wykorzystywanie ćwiczeń , które dzieci otrzymały do marca oraz obecnie proponowane.

Ćwiczenia bywają nużące ,ale ważne jest osiągnięcie celu czyli wyćwiczenie prawidłowej wymowy głosek, wyrazów, mowy. Wystarczy 15-20 minut ćwiczeń wykonywanych codziennie, aby zacząć mówić poprawnie! Tylko systematematyczne usprawnianie narządów mowy pomoże dziecku pozbyć się wady wymowy.

Życzymy wytrwałości przy wykonywaniu ćwiczeń z logoterapii.

                                         Powodzenia

Logopeda :A.Krzyściak-Kalemba i L.Kuligowska

indeks

Wpływ Czytania na Rozwój Człowieka

 

W obecnych czasach łatwiej jest obejrzeć film lub pograć na komputerze – wrażenia wydają się intensywniejsze i są dostarczane we względnie krótkim czasie. Każdy z nas zastanawia się czasem, co może zrobić jeszcze lepiej, by zapewnić dziecku dobrą przyszłość, a obecnie – by we względnym spokoju przetrwać ten trudny czas epidemii. Odpowiedź jest prosta: czytać dzieciom książki. A gdy są starsze, to czytać je razem z nimi.
Czytanie książek, to znakomita, jak nie jeszcze lepsza przygoda rozwijająca w sposób wszechstronny m.in.: wzmacnia więzi z rodzicami, uczy koncentracji, odcinania się od bodźców, powiadomień i szumu informacyjnego, poszerza zasób słownictwa, rozwija wyobraźnię, poszerza wiedzę, poprawia koncentrację i pamięć, buduje poczucie własnej wartości, redukuje stres. Jeżeli dziecko nie wyniesie nawyku czytania z domu, to z reguły nie czyta dla przyjemności jako dorosły. Wystarczy czytać kilkadziesiąt minut dziennie, by zbudować w dziecku nawyk, dać proste narzędzie, dzięki któremu będzie w stanie lepiej się rozwijać w samodzielnym życiu.

Zapraszam do przejrzenia prezentacji.

Małgorzata Piwowarczyk

PORADNIK dla rodziców                                       WARTO CZYTAĆ dla uczniów

  część 1, część 2część 3                                     część 1 , część 2, część 3 , część 4, część5

 indeks

dpp

Screenshot 2020 05 12 Nowy mural Banksyego znalazł się na ścianie szpitala Jest wymownie zatytułowany12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.  Dzisiaj, w dobie pandemii to zawód, który powinien być szczególnie doceniony. Pielęgniarki są niejednokrotnie „na pierwszej linii frontu” w walce z koronawirusem. Tym bardziej chcemy podkreślić wartość ich pracy, która niejednokrotnie przybiera miano misji.

Z tej okazji pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za ofiarność na rzecz potrzebujących, za poświęcenie i dobroć.

Życzymy zdrowia, szczęścia oraz radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szczególne życzenia składamy na ręce naszej szkolnej pielęgniarki pani Bernadety Chylaszek , która stale obdarza nas wsparciem, radą i miłym uśmiechem.

Szkolne Koło PCK i Samorząd Uczniowski

Obraz Banksy’ego składa hołd nowym superbohaterompracownikom służby zdrowia. Praca przedstawia chłopca w ogrodniczkach bawiącego się figurką pielęgniarki obok kosza na śmieci do którego trafili Batman i Spider-man. Pielęgniarka ma na sobie maskę i biały fartuch z czerwonym krzyżem, jej ręka jest w górze jakby była w locie, a za nią trzepocze peleryna

indeks

 8klasa

Rejestracja kandydatów rozpocznie się

w dniu 11 maja 2020 r.

Szkoły powiatowe prowadzą elektroniczną rekrutację do klas pierwszych poprzez stronę internetową

 www.malopolska.edu.com.pl  

 Informator oświatowy powiatu oświęcimskiego:

https://edukacja.powiat.oswiecim.pl/rekrutacja.html

indeks

zarzadzenie

ZARZĄDZENIE O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ DO 17.05.2020R

indeks

Flaga Unii Europejskiej

 

unia

 

 

9 maja Dzień Unii Europejskiej jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. W tym dniu przypada rocznica podpisania krajehistorycznej Deklaracji Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, co wpłynęło na rozpoczęcie procesu integracji europejskiej.

 Z uwagi na zaistniałą sytuację zachęcamy do świętowania on-line.

Państwa Europejskie:

https://wordwall.net/pl/resource/453874/geografia/europa

Powitania w Europie:

https://wordwall.net/pl/resource/1956193/powitania-w-europie

autor Beata Babiuch

indeks

 czk

Od 1948 roku 8 maja obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i  Czerwonego Półksiężyca . To dzień poświęcony przeciwdziałaniu krzywdzie ludzkiej i  pracy charytatywnej na rzecz osób potrzebujących. To dzień pamięci tym, którzy  niosą bezinteresowną pomoc, odwołując się do poczucia ludzkiej solidarności i godności.

23

Celem organizacji jest ochrona ludzkiego zdrowia i  życia, zapewnienie wzajemnego szacunku między ludźmi oraz  łagodzenie i zapobieganie cierpieniu. Ruch odrzuca dyskryminację opartą na pochodzeniu narodowościowym, rasowym, klasowym, przekonaniach religijnych, czy politycznych.

Co roku wprowadzany jest motyw przewodni obchodów Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W tym roku - jest to MIŁOŚĆ.

autor art.Agnieszka Krzyściak-Kalemba

indeks

smak

biblioteka

 

 

– to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek,

które obchodzić będziemy w dniach 8-15.05.2020 roku.

Ilekroć odłożywszy książkę , snuć zaczniesz nić własnych myśli,
tylekroć książka cel zamierzony osiąga
.

                          Janusz Korczak

Wyzwanie 2

„ Zasmakuj w bibliotece”

 indeks

dzzw

Jest to święto obchodzone w wielu Europejskich krajach, aby upamiętnić 8maja v2zakończenie II WŚ. Dawniej znane było jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, które zostało ustanowione w Polsce dekretem z 8 maja 1945 roku zatwierdzonym przez Krajową Radę Narodową. Na mocy tego dokumentu święto to obchodzone było 9 maja. Obecnie w Polsce Narodowy Dzień Zwycięstwa obchodzimy (od 2015 r. - ustawę podpisał prezydent  Bronisław Komorowski) każdego roku 8 maja . Jest to święto państwowe, lecz nie dzień wolny od szkoły i pracy.

autor art. Krystyna Kowalczyk

 indeks

PODSUMOWANIE WYZWANIA 1

napbibl

W miesiącu kwietniu uczniowie zmagali się z wyzwaniem „Czytelnicy Zaklęci w Sztuce”. Należało odwiedzić cyfrowe MNW ,wybrać dziedzinę sztuki, dzieło i zrobić zdjęcie.

Bardzo dziękuję za zaangażowanie : Wiktorii, Nikoli i Madzi oraz ich rodzicom, za udział i przyjęcie wyzwania.

mag2
           
więcej w zakładce   Biblioteka

Już wkrótce wyzwanie drugie. Zapraszam do udziału.

indeks

poznajstosuj

mycie  dezynfekcja  rekawiczki

  maseczki

indeks

informacja

za

za1

 

 

indeks

edbstoimy

6 majazostał ustanowiony przez Komisje Europejską jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Powodem wprowadzenia tego święta była rosnąca każdego roku liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych, plakatrowerzystów i motocyklistów. Wyznaczenie tej daty jest sposobem zwrócenia uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach.

Powinniśmy zatem w tym dniu przypominać wszystkim użytkownikom dróg, że przestrzeganie przepisów , uprzejmość i cierpliwość, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Kultura osobista tworzy kulturę jazdy i bezpieczeństwo na drodze!

indeks

godnosc

5maja  Dzień Godności Osób z niepełnosprawnością Intelektualną to okazja do poznania, zrozumienia problemów i potrzeb tych osób. Celem obchodów Dnia Godności jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Bądźmy tolerancyjni!

Ciekawe linki:

Duże Sprawy w Małych Głowach

https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A&app=desktop

Bajki bez barier-Zespół Downa

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2015/08/Swiatelko_Zesp.Downa_strony1.pdf

Bajki bez barier- Upośledzenie umysłowe

http://swiatelkodladzieci.pl/wp-content/uploads/2016/05/swiatelko-j.chmielewska-duży.pdf

 indeks

zosp florian

strażak gaszącyW dniu dzisiejszym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka . W tym roku dzień ten jest szczególnie ważny, bo to właśnie Strażacy Zawodowi i Ochotnicy ramię w ramię ze Służbą Zdrowia, Policją i Wojskiem stoją na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. Ponadto muszą zmagać się ze skutkami panującej suszy i być tam, gdzie ludziom dzieje się krzywda (pożar, wypadek).

Wszystkim Strażakom Zawodowym i Ochotnikom życzymy wszystkiego co najlepsze, tyle samo powrotów co wyjazdów.

Dziękujemy za Wasz trud i poświęcenie.

indeks

2maja

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. 2 maja (sobota) obchodzimy Dzień Flagi. Został on ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. Święto, ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego domu (jeśli ją posiada), może wykonać też samodzielnie i wysłać na szkolny konkurs.

flaga polski

FLAGA PAŃSTWOWAprostokątny płat, który składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego  u  góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Mogą jej używać władze i instytucje państwowe, , jak również obywatele i instytucje prywatne.  Na terenie kraju ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami. Jeśli na masztach eksponuje się więcej flag, flagę państwową RP podnosi się jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

BARWY NARODOWE – określone ustawowo barwy danego państwa. Polskie barwy narodowe to biały i czerwony. Barwy narodowe nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości, jednak ważne, by szerokość obu pasów była równa.

banderacywilna

FLAGA PAŃSTWOWA Z GODŁEM – nazwa jednej z dwóch polskich flag państwowych. Ma dwa pasy poziome – u góry biały, u dołu czerwony i herb Rzeczypospolitej Polskiej, nazywany obecnie godłem państwowym RP, pośrodku pasa białego. Flagi tej mogą używać jedynie polskie przedstawicielstwa i misje (także wojskowe) za granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty portów, lotniska i lądowiska cywilne oraz cywilne samoloty podczas lotów za granicą.

banderawojenna

BANDERA – weksylium określające przynależność państwową jednostek pływających po morzach. Na jednostce pływającej po wodach śródlądowych zamiast bandery wywieszana jest flaga państwowa.

BANNER- pionowa wersja flagi o proporcjach od 1:4 do 1:8. W przypadku banneru o barwach flagi polskiej po lewej stronie jest pionowy pas biały, a po prawej ­  czerwony. 

ZAPAMIĘTAJ ZASADY: 
• Flaga  lub  banner  eksponowane  publicznie  muszą  być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
• Na  fladze  państwowej  RP  nie  wolno  umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.

Dla zainteresowanych:

https://tytus.edu.pl/2020/03/03/bialo-czerwona-szachownica-lotnicza-nie-taki-prosty-znak/

Powyższy link dotyczy historii biało – czerwonej szachownicy – symbolu lotnictwa. Zachęcam do lektury.

Na podstawie: Przewodnika Biało - Czerwona wydanego przez MSWiA
opracowała Małgorzata Piwowarczyk

indeks

PROCEDURY  OBIADY

Sierpien 2020

Pn Wt Sr Cz Pt So N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Free business joomla templates