•  

    PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

    NA TERENIE

    Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku

    Aktualizacja na dzień 21 grudnia 2021 r.

     

    § 1

    Podstawa prawna

    • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.)
    • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
     w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
     i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, z późn. zm.)
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19. (Dz. U. poz. 493)
    • Wytyczne MEN, MZ i GIS, BE dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od

    1 września 2020r.

    • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28  października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
     i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

     

     

    § 2

    Ogólne zasady organizacji pracy

    1. Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku funkcjonuje
     z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty; zgodnie
     z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28  października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
     w związku z wystąpieniem stanu epidemii
    2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
    • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
    • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
    • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
    1. Na terenie szkoły, w przestrzeniach wspólnych, uczniów i osoby zatrudnione w szkole, obowiązuje zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa.
    2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
     w izolacji.
    3. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
    4. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.
    5. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie oraz w izolatorium.
    6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
     z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnie do tego przeznaczonego pojemnika - kosza wyposażonego w worek.
    7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
    8. Sale, w których odbywają się zajęcia są wietrzone co godzinę oraz porządkowane
     i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

     

    § 3

    Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

    1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
     w warunkach domowych.
    2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
    3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
    4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić na teren szkoły.
    5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
    6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
     w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
    7. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
    9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
    10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
    11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
     w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
    12. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

     

    § 4

    Organizacja zajęć w szkole informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

    1. Pracownicy Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza  powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
    2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.
    3. Maseczki winny być używane w kontaktach z uczniami, rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
    4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami
      z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
    5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
    6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora Samorządowego  Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
    7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
    8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
    9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
    10. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety
     i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
    11. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę.
    12. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
    13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
    14. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
    15. Zaleca się:
    • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy),
    • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
    • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
    • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
    • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
    1. Do obowiązków personelu - obsługi należy także:
    • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
    • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
     i dezynfekowanie,
    • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
     i dezynfekcja.

     

    § 5

    Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

    1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
    • ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
    • zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
    • stosować środki ochrony osobistej.
    1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
    2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
    3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć
     i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
    4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
    • przed rozpoczęciem pracy,
    • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
    • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
    • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
    • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
    • po skorzystaniu z toalety,
    • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
    • po jedzeniu, piciu.
    1. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
    2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
    3. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci.
    4. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
    5. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

     

    § 6

    Zasady i godziny przychodzenia do szkoły

    1. Do szkoły dziecko przyprowadza tylko jeden rodzic. W oczekiwaniu na wejście dziecka do szkoły powinien zachować odstęp 1,5 m od kolejnego rodzica/dziecka oraz rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności zgodnych z aktualna sytuacją epidemiologiczną..
    2. W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących obostrzeń rodzice, osoby postronne mają całkowity zakaz wchodzenia do budynku szkoły.
    3. W  wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach rodzice wchodzą do szkoły zachowując reżim sanitarny  (środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk) oraz następujące zasady:
    • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
    • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
    • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m.
    1. Każda osoba przy wejściu na teren szkoły dezynfekuje ręce.
    2. Po wejściu do szkoły uczniowie przechodzą do szatni, gdzie zostawiają  okrycie wierzchnie
     i buty (dopóki będzie sprzyjająca pogoda, uczniowie nie są zobowiązani do zmiany obuwia). Następnie udają się na korytarz, na którym znajduje się przypisana im sala lekcyjna.

     

    § 7

    Zasady organizacji zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych

    1. Po zakończonej przerwie, uczniowie zachowując dystans 1,5 m wchodzą do sali
     w maseczkach i zajmują wyznaczone miejsce.
    2. Uczniowie na wyraźne polecenie nauczyciela mogą zdjąć maseczki.
    3. Podczas lekcji uczniowie nie opuszczają swoich miejsc – nie podchodzą do innych uczniów

    i nauczyciela.

    1. Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów i książek.
    2. Podczas lekcji uczniowie mogą spożywać posiłki za zgodą nauczyciela.
    3. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
    4. Po zakończonej lekcji uczniowie na wyraźne polecenie nauczyciela nakładają maseczki
     i powoli wychodzą na korytarz zachowując dystans 1,5 m.
    5. Uczeń korzystający z pisaka podczas pisania na tablicy musi zdezynfekować wcześniej ręce.
    6. Nauczyciel ma obowiązek zdezynfekować pisak po każdym uczniu.
    7. Gąbka służąca do zmywania tablicy używana jest tylko przez nauczyciela.
    8. Karty pracy, kartkówki, sprawdziany, testy – nauczyciel przygotowuje na dwa dni przed rozdaniem ich uczniom. Po wydrukowaniu wkłada do teczki lub koszulki z zapisem daty wydruku. Wydruki rozdaje uczniom w rękawiczkach lub po zdezynfekowaniu rąk;  odbiera wypełnione przez uczniów i przez kolejne dwa dni pozostawia w teczce/koszulce na kwarantannie. Następnie sprawdza, wkłada do teczki/koszulki i po dwóch dniach kwarantanny może oddać uczniowi zachowując zasady reżimu sanitarnego. Zeszyty, ćwiczenia, prace pisemne nauczyciel sprawdza na miejscu w szkole z zachowaniem należytych zasad ochrony osobistej.
    9. W miarę możliwości zaleca się ograniczanie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.

    § 8

    Zasady organizacji przerw dla klas I – III

    1. Uczniowie  po dzwonku na przerwę wychodzą na korytarz. Mają obowiązek założenia maseczki ochronnej. W maseczkach opuszczają salę lekcyjną. Maseczkę uczniowie noszą  do momentu powrotu do sali lekcyjnej i zajęcia swojego miejsca.
    2. Nauczyciel wychodząc z sali otwiera w niej okna.
    3. Uczniowie nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole - zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły.
    4. Podczas przerw uczniowie zobowiązani są do przebywania w okolicy swojej sali.
    5. Nauczyciel dyżurujący w czasie przerwy, w miarę możliwości,  dba o zachowywanie dystansu między uczniami.
    6. Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych nauczyciel wychodzi z uczniami                       na zewnątrz budynku szkoły.
    7. Nauczyciel przypomina uczniom, aby w czasie wspólnej przerwy uczniowie skorzystali
     z toalety oraz dokładnie umyli ręce.
    8. Podczas przerwy nauczyciel schodzi z uczniami na śniadanie na jadalnię, po wcześniejszym po uzgodnieniu godziny przyjścia z paniami pracującymi w kuchni. Uczniowie na jadalni zachowują wyznaczone zasady reżimu sanitarnego.
    9. Nauczyciel zwraca uwagę, żeby uczniowie podczas posiłku nie dzielili się jedzeniem lub nie pili z tej samej butelki.

    § 9

    Zasady zachowania uczniów klas IV – VIII podczas przerw

    1. W miarę możliwości uczniowie będą spędzać przerwy na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w wyznaczonych miejscach, pod opieką nauczycieli dyżurujących.
    2. Uczniowie  po dzwonku na przerwę mają obowiązek założenia maseczki ochronnej.
     W maseczkach opuszczają salę lekcyjną. Maseczkę  uczniowie noszą  do momentu powrotu do sali lekcyjnej i zajęcia swojego miejsca.
    3. Uczniowie nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole - zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły.
    4. Uczniowie korzystają z toalety na piętrze, na którym mają zajęcia. W toalecie dzieci zachowują od siebie dystans społeczny. Uczniowie nie mogą częstować się jedzeniem
     i piciem.
    5. Na przerwę uczniowie zabierają ze sobą tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy.
    6. Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, po przyjściu do szkoły, przed  jedzeniem , po skorzystaniu z toalety.
    7. Uczniowie nie grupują się, unikają kontaktu osobistego ze sobą, mogą tylko i wyłącznie dotykać swoich przedmiotów.
    8. Schodząc po schodach powinni zachowywać między sobą dystans społeczny.
    9. Nie wolno biegać, krzyczeć na korytarzu.

     

     

    § 10

    Zasady zachowania na jadalni

    1. Pracownik obsługi kuchni przed przystąpieniem do wydawania w jadalni obiadów, śniadań dla uczniów, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem  zgodnie  z  instrukcją  mycia  lub  dezynfekcji  rąk.  Stosuje  środki  ochrony  osobistej  w  postaci  rękawiczek  jednorazowych i maseczki zgodnie z instrukcją zakładania
     i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.
    2. Uczniowie klas I-III  pod opieką nauczyciela schodzą na jadalnię, aby zjeść posiłek.
    3. Uczniowie klas IV-VII samodzielnie schodzą na wyznaczonych przerwach na jadalnię, aby zjeść posiłek.
    4. Uczniowie przed posiłkiem myją ręce w łazience przy użyciu mydła zgodnie z instrukcją mycia rąk.
    5. Uczniowie ściągają maseczkę tylko po zajęciu wyznaczonego miejsca przy stoliku
     i chowają.  
    6. Na jadalni uczniowie zajmują miejsca obok kolegów z klasy.
    7. Uczniowie mający ustawiają się w kolejce przed okienkiem z zachowaniem dystansu 1,5 m.
    8. Uczniowie nie mogą dzielić się jedzeniem i piciem.
    9. Nauczyciel dyżurujący na jadalni czuwa nad przestrzeganiem  obowiązujących zasad.
    10. Uczniowie mają obowiązek stosowania się do poleceń nauczyciela dyżurującego.
    11. Po spożyciu posiłku zakłada maseczkę i odnosi naczynia w odpowiednie miejsce,
     z zachowanym odpowiednim dystansem od innego ucznia.
    12. Pracownik obsługi szkoły, wyznaczony przez dyrektora myje i dezynfekuje stoły po posiłkach zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji.

     

    §11

    Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych

    Organizacja pracy:

    1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
    2. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
    3. Na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
    4. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania ze świetlicy dzieci, które zamieszkują wspólnie z osobą, przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
    5. Uczniowie do świetlicy są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe, w maseczkach ochronnych i po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do szkoły.
    6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze świetlicy nie wchodzą  na teren placówki. Dzieci przychodzące/wychodzące odbierać będzie pracownik szkoły. Rodzic ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5m. W drodze do i ze szkoły zarówno opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
    7. Przy wejściu na świetlicę dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe: mycia rąk.
    8. Ponadto przy wejściu do świetlicy zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk dostępnym płynem do dezynfekcji przez nauczycieli i dzieci .
    9. Zaraz po wejściu na świetlicę obowiązuje ucznia dezynfekcja rąk.
    10. Uczniowie wchodzą na świetlicę w maseczkach. Ściągają ją  po zajęciu wyznaczonego przez nauczyciela miejsca.
    11. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką ochronną, należy jednak unikać dotykania oczu, nosa i ust.
    12. Podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać okolice nosa i ust.
    13. Uczniowie przebywający na świetlicy szkolnej zachowują dystans min.1,5 m od nauczyciela, innych uczniów oraz pracowników szkoły.
    14. Ze świetlicy, w której przebywają dzieci, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Pozostałe są dokładnie czyszczone
     i dezynfekowane po zakończeniu zajęć.
    15. Dzieci posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.
    16. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu i odwrotnie.
    17. Niedozwolone jest otwieranie i zabieranie przez dzieci rzeczy, które znajdują się w szafkach świetlicowych. Dozwolone jest jedynie korzystanie z wyznaczonych przez nauczyciela gier i zabawek, które znajdują się w pojemnikach łatwych do dezynfekcji.
    18. W świetlicy ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. W miarę możliwości zajęcia prowadzone są na świeżym powietrzu.
    19. Sala świetlicy powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa,
    20. Jeżeli nauczyciel  zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych postępuje według procedur obowiązujących na terenie szkoły.
    21. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich w żaden sposób nie powiązanych z działalnością świetlicy, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być za pośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie.

     

    Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe z dziećmi:

    1. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązujące w świetlicy w okresie   epidemii w formie
     pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje
     zachowanie;
    2. systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed
     jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego
      zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust;
    3. w momencie zaobserwowania jakichkolwiek objawów chorobowych u ucznia postępują
     według procedur obowiązujących na terenie szkoły.

     

    Higiena i dezynfekcja:

    1. pojemnik z płynem dezynfekującym wraz z tablicą informującą o bezwzględnym obowiązku jego użycia, znajduje się przy wejściu do świetlicy szkolnej;
    2. pojemnik z płynem dezynfekującym do powierzchni płaskich znajduje się w miejscu niedostępnym dla uczniów, może go używać tylko nauczyciel;
    3. przedmioty i pudełka dezynfekowane są po zakończonych zajęciach świetlicowych;
    4. nauczyciele zobowiązani są do przypominania dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk mydłem;
    5. obowiązuje nakaz częstego wietrzenia pomieszczeń szczególnie po przeprowadzonej dezynfekcji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
    6. nauczyciele zobowiązani są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia epidemicznego, w tym odległości 1,5 m od uczniów, nauczycieli
     i pozostałych pracowników placówki.

     

    § 12

    Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

     

    1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki zgodnie z harmonogramem pracy zamieszczonym na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
    2. Przed wejściem do biblioteki uczniowie dezynfekują ręce, zakładają maseczkę.
    3. Jednocześnie w bibliotece może przebywać  2 uczniów (jeden wypożyczający drugi oczekujący).
    4. Czytelnicy zamawiają książki drogą elektroniczną (e-dzienniczek) lub poprzez łącznika klasowego (lista zamówień).
    5. Uczniowie odbierają zamówione książki  w bibliotece przy biurku.
    6. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece wyłącznie w strefie dla nich przeznaczonej.
    7. Książki uczniowi podaje nauczyciel biblioteki.
    8. Uczeń nie może samodzielnie poruszać się po bibliotece, ani dokonywać samodzielnego wyboru książek.
    9. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
     i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
    10. Przyjęte książki odkładane są  na okres 2 dni do pudełek, oznaczonych datą zwrotu.
    11. Przez cały pobyt w bibliotece i ICIM uczeń ma założoną maseczkę.
    12. Po omówieniu lektury, uczniowie zwracają książki nauczycielowi języka polskiego.
    13. Książki wkładane są do pudełka  i odkładane na 2 dni kwarantanny.
    14. Uczniowie mogą korzystać z 2 stanowisk komputerowych w celach naukowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki.
    15.  Nauczyciel biblioteki każdorazowo dezynfekuje  blaty i używane stanowiska komputerowe.
    16. Nauczyciel co 60 minut wietrzy pomieszczenie biblioteki, dezynfekuje blaty, włączniki światła oraz klamki.

    § 13

    Zasady korzystania z szatni wychowania fizycznego

     

    1. Szatnia jest otwierana i zamykana przed lekcją przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
    2. Wejście do szatni regulowane jest przez nauczyciela i odbywa się w miarę możliwości
     w sposób rotacyjny.
    3. Uczniowie wchodzący do szatni powinni zdezynfekować ręce pod nadzorem nauczyciela. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk po zajęciach, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    4. W szatni sportowej mogą przebywać uczniowie kończący lub rozpoczynający lekcje wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela. Zabrania się przebywania w szatni innym osobom.
    5. W trakcie przebierania należy zachować, w miarę możliwości, dystans społeczny.
    6. Uczniowie pozostawiają rzeczy na wieszakach oznaczonych kolorową taśmą, zachowując odpowiedni  dystans.
    7. Opuszczając szatnię uczniowie pozostawiają po sobie porządek i sprawdzają  czy nie zostawili swoich rzeczy na wieszakach lub pod ławką.

     

     

    § 14

    Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego

    1. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem szkolnym.
    2. Z boiska szkolnego mogą korzystać tylko uczniowie  pod nadzorem nauczyciela.
    3. Użytkownicy mają obowiązek:
    • dezynfekcji rąk przed wejściem i wyjściem z obiektu.
    • ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust,
    • unikania dotyku: podawania dłoni, przybijania „ piątek” itp.
    1. Na boisku szkolnym może przebywać jednocześnie tylko jedna grupa.
    2.  Osoby korzystające z boiska szkolnego zobowiązane są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
    3. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
    4. W trakcie zajęć należy zachować w miarę możliwości dystans społeczny.
    5. Wszystkie urządzenia znajdujące się na boisku szkolnym będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie.

     

    § 15

    Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby u pracownika, ucznia.

    Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

     

    1. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:
    • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
    • objawy przeziębieniowe;
    • kaszel;
    • duszności lub kłopoty z oddychaniem;
    • bóle mięśni, ogólne zmęczenie -  nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu
     i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.
    1. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie.
    2. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
    3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca- izolatorium, wyposażonego
     w maseczki, i środki do dezynfekcji.
    4. Dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt 4, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
    5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
    6. Zadania określone w pkt 6, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
    7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
    8. W stosunku do osób, które miały kontakt  z pracownikiem podejrzanym o zakażenie dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
    9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt 
     z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich nauczycielami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
    10. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi
     i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica, (w przypadku ucznia niepełnoletniego)
     o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
    11. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca -izolatorium, wyposażonego w maseczki , termometr i środki do dezynfekcji.
    12. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę, w rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
    13. Dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
    14. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi uczeń  miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
    15. Zadania określone w pkt 15, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
    16. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i  pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.
    17. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
     z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
    18. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba, informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, którzy mieli kontakt z uczniem podejrzanym
     o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania  i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
    19. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia ucznia koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno- epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych
     z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
    20. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora szkoły, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.
    21. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, a także w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażeniem koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.

     

    § 16

    Zasady zwalniania z obowiązku zakrywania ust i nosa przez uczniów w szkole

     

    Z obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły mogą być zwolnieni uczniowie, którzy mają zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające
    z niewydolnością oddechową lub krążenia, a także osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument, które potwierdzają:

    • zaburzenia psychiczne,
    • całościowe zaburzenia rozwoju,
    • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
    • trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa.

    W celu uzyskania zgody na zwolnienie ucznia z obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły, rodzic zobowiązany jest dostarczyć aktualne zaświadczenie lub aktualny dokument potwierdzający w/w schorzenie oraz zwrócić się z wnioskiem do dyrektora. Wniosek może być przesłany w formie wiadomości poprzez dziennik Librus.

    Rodzic zainteresowany otrzymaniem zaświadczenia powinien zwrócić się do lekarza, który może je wystawić, jeśli stwierdzi taką potrzebę (podobnie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do aktualności już posiadanego). Należy też pamiętać, że zamiast zaświadczenia lekarskiego można posiadać inny dokument potwierdzający wskazane w przepisach schorzenia - legitymację osoby z niepełnosprawnością lub kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie jednostek chorobowych wskazanych powyżej (tj. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia).

     

    Dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi o zwolnieniu ucznia
    z obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły.

     

    §17

    Postanowienia końcowe

    1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
    2. Procedura może być modyfikowana.
    3. Procedura zostanie opublikowana na stronie Samorządowego Zespołu Szkół nr 1
     im. A. Mickiewicza w Chełmku, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
    4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
    5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

     

    Aktualizacja: 21 grudnia 2021 roku

     

    z-ca dyrektora SZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku

    Beata Pawluśkiewicz