• INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

     SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W CHEŁMKU

     W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      

     PRZEDSZKOLE I SZKOŁA W LICZBACH:

     Liczba przedszkolaków: 55

     Liczba grup przedszkolnych: 2

     Liczba uczniów: 283                        

     Liczba oddziałów: 13           

     Liczba Pracowników: 48 osób w tym 35 nauczycieli

     Średnia ocen Szkoły: 4,49

     Średnia frekwencja Szkoły: 89 %

      

     PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

     1. Poznaj Polskę - ogólnopolskie przedsięwzięcie MEiN, którego celem było wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego; sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

     2. BohaterON - włącz historię! - ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie
     i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt zakładał edukację Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniając poczucie tożsamości narodowej, krzewiąc postawy patriotyczne oraz budując wrażliwość społeczną.

     3. Szkoła Pamięta - upamiętnienie zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły oraz znamienitych obywateli Chełmka poprzez troskę o ich miejsca pochówku, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy.

     4. Superbohaterki - warsztaty w ramach projektu organizowanego przez Fundację Kosmos dla Dziewczynek. Projekt  wprowadzał w świat wartości, takich jak: ofiarność, współpraca, solidarność, altruizm, patriotyzm i szacunek dla tradycji, wskazywanie wzorca postępowania i budowania relacji społecznych, uczył rozwiązywania problemów
     z wykorzystaniem technik mediacyjnych, zachęcał do pracy w zespole oraz do  społecznej aktywności.

     5. Szkoła do hymnu – udział w ogólnopolskiej akcji, włączenie się społeczności przedszkolnej i szkolnej we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

     6. Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II RP w KL Auschwitz – warsztaty zorganizowane dla uczniów klas ósmych
     w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście połączonych ze zwiedzaniem Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

     7. Zapal światełko wolności13 grudnia, o godz. 19:30 zapłonęły w oknach domów uczniów i pracowników świece – symbol upamiętniający ofiary stanu wojennego.

     8. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – Czytamy z sercem – popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci
     i młodzieży oraz profilaktyka chorób serca.

     9. Mała książka - wielki człowiek – ogólnopolska kampania skierowana do uczniów klas pierwszych, której celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci, zachęcanie do częstego sięgania po książki i regularnego czytania zarówno samodzielnego, jak i z udziałem najbliższych.

     10. Laboratorium przyszłości - program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, na bazie  otrzymanego z projektu nowoczesnego i kosztownego wyposażenia.

     11. Program dla Szkół - w programie uczestniczyli uczniowie klas I-V. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymywało bezpłatnie  produkty owocowe, warzywne lub mleczne przez 10 - 12 wybranych tygodni w semestrze. Dzieci uczestniczące w programie brały udział w działaniach edukacyjnych .

     12. Już pływam – nauka pływania dla uczniów klasy drugiej mająca na celu oswojenie się z wodą oraz opanowanie pływania.

     13. Trzymaj formę, czyli życie bez uzależnień – program edukacyjny kształtujący prozdrowotne nawyki wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

     14. Nie pal przy mnie proszę - program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas 1-3. Głównym celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

     15. Znajdź właściwe rozwiązanie - program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

     16. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS - edukacja na temat HIV i AIDS  oraz  informacja o zapewnieniu opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

     17. Czyste Powietrze Wokół Nas - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej adresowany do grupy dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodziców.

     18. Bieg po zdrowie - zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Program objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

     19. Żyj Zdrowo -  Program Promocji Zdrowia kształtujący postawy i zachowania zdrowotne poprzez propagowanie zdrowego stylu życia.

     20. Wędrujące Ale kino! - udział uczniów online w 12 Festiwalu Filmów Młodego Widza.

     21. Pomagamy razem – działania pod patronatem Fundacji Świętego Mikołaja oraz Fundacji Powszechnego Czytania skierowane do uczniów z Ukrainy.

     22. Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka? – projekt w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie.
     W ramach projektu nauczyciele klasy 1a i 1b zrealizowali cykl 8 lekcji z zakresu matematyki, spełniających założenia podstawy programowej. Uczniowie rozwinęli umiejętności związane z rozumieniem podstawowych pojęć matematycznych i zastosowania ich w różnych dziedzinach życia.

     23. Bezpieczna droga do szkoły – ogólnopolski program realizowany we współpracy
     z Komendą Policji w Chełmku,
     działania edukacyjne ukierunkowane na kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych, omawianie podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię, poruszania się i zabaw
     w pobliżu jezdni, zasad poruszania się rowerem, hulajnogą itp.

     24. Skąd się biorą produkty ekologiczne? - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie
     z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu było zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

     25. Sprzątanie Świata - Polska" - to część międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska, jego celem było promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

     26. Światowy Dzień Ziemi – działania promujące postawy proekologiczne pod tegorocznym hasłem Inwestuj w naszą planetę.

     27. Światowy Dzień Zdrowia 2022 - Nasza planeta, nasze zdrowie - w ramach obchodów tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia koncentrowano się na wpływie klimatu na zdrowie ludzi oraz na działaniach, które należy podjąć, aby zatrzymać zmiany klimatyczne.

     28. Małopolski Zielony Tydzień  oraz Światowy Dzień Pszczoły – udział uczniów w zorganizowanych przez Powiat Oświęcimski prelekcjach na tematy związane z ochroną środowiska i klimatu, rolą pszczół w środowisku wraz
     z przekazaniem zestawów koszy do segregacji odpadów.

     29. Ja decyduję, życie swoje i innych szanuję – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VII – VIII realizowane w duchu profilaktyki pozytywnej, dostarczyły uczniom wiedzę dotyczącą zagrożeń związanych z uzależnieniami i przemocą. Prowadzący  koncentrowali się na budowaniu zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

     30. Różowe Skrzyneczki – program, którego celem jest walka
     z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej.

     31. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - celem programu było wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów.

     32. Zajęcia sportowe w ramach programu Szkolny Klub Sportowy, których celem było kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież szkolną ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mniej aktywnych oraz dziewcząt.

     33. Zajęcia sportowe Wf z AWF -  walka ze skutkami pandemii koronawirusa przez poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

      

     AKCJE I PROJEKTY CHARYTATYWNE

     1. Mieć wyobraźnię miłosierdzia – udział  w małopolskim projekcie przygotowującym uczniów  klas VI, VII, VIII    do niesienia pomocy potrzebującym.

     2. Szkoło, pomóż i Ty - sprzedaż cegiełek na rzecz podopiecznych Fundacji "Pomóż   i Ty".

     3. Zbiórka plastikowych nakrętek - na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, finansowania turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

     4. Kredkobranie – zbiórka przyborów szkolnych i artykułów plastycznych dla polskich dzieci mieszkających na Litwie
      Ukrainie.

     5. XXII edycja Góry Grosza -  zbiórka drobnych monety na  pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

     6. Pomóż zwierzętom przetrwać zimę - zbiórka produktów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmku.

     7. Zostań potencjalnym świętym Mikołajem - zbiórka słodyczy z okazji „Mikołajek” na rzecz Fundacji Ludzi
     z Potencjałem.

     8. Akcja „Pączek dla Afryki” - Akcja Fundacji „Kapucyni i Misje”, wspieranie  charytatywne, edukacyjne i religijne dzieła polskich zakonników pracujących w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.

     9. Razem na święta – akcja MEiN; edukacja zachęcająca uczniów do niesienia pomocy innym, działania realizowane 
     w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie.

     10. WOŚP – udział wolontariuszy  w 30 edycji akcji na terenie miasta i gminy Chełmek.

     11. Solidarni z Ukrainą – akcja humanitarna na rzecz Ukrainy, zbiórka różnych  rzeczy dla potrzebujących.

      

     UROCZYSTOŚCI  PRZEDSZKOLNE  I  SZKOLNE

     1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej.

     2. Dzień Sybiraka – upamiętnienie rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku.

     3. Narodowe Święto Niepodległości.

     4. Upamiętnienie rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

     5. Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu.

     6. Uczczenie pamięci ofiar - mieszkańców Chełmka w latach 1939 – 1945.

     7. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

     8. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

     9. Narodowy Dzień Zwycięstwa.

     10. Majowe Święta – 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi, 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     11. Dzień Mamy i Taty w przedszkolu i szkole.

     12. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

      

     DZIAŁANIA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

     1. Jak być bezpiecznym na drodze – zajęcia dla uczniów klas I – III – zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

     2. Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci – informacja dla uczniów i rodziców dotycząca nowych przepisów w ruchu drogowym, zmian dotyczących poruszaniem się hulajnogami elektrycznymi i jej odpowiednikami.

     3. Prawa Człowieka - zajęcia warsztatowe prowadzone z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka.

     4. Dzień kolorowej skarpetki -  Światowy Dzień Solidarności z osobami z Zespołem Downa.

     5. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – akcja informacyjna, przybliżenie  problemów osób
     z niepełnosprawnościami oraz uświadamianie wagi pomocy społeczeństwa we włączeniu tej grupy w pełne życie społeczne i integracja osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

     6. Profilaktyka zdrowia psychicznego i kryzys psychiczny – zajęcia prowadzone przez terapeutów ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Chełmku w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

     7. Profilaktyka raka piersi - zajęcia dla uczniów klas VII, kreowanie samokontroli
     i profilaktyki w trosce o swoje drowie.

     8. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.

     9. Warsztaty o samoakceptacji i budowaniu pozytywnej samooceny.

     10. Propagowanie wiedzy o instalacjach fotowoltaicznych oraz racjonalnym korzystaniu
     z energii elektrycznej
     - dział w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Małopolskiego Klubu Sportowego w Kętach w ramach zadania Gaz ziemny jako paliwo – warsztaty edukacyjne.

     11. Spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem Koziołem  -  promocja czytelnictwa, zachęcenie uczniów do czytania  książek.

     12. Spotkanie z pisarzem Waldemarem Cichoniem - zaznajomienie uczestników z pracą pisarza i z procesem powstawania książki.

     13. Spotkanie autorskie online z Patrycją Zalejską i Kiryłem Konowałowem.  „Kołobajki”jak powstają książki dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

     14. Spotkanie z przedstawicielem Sił Zbrojnych RP w ramach zajęć edukacyjnych EDB.

     15. Spotkanie z przedstawicielem Policji w ramach zajęć edukacyjnych EDB.

     16. Małopolska Noc Naukowców – udział uczniów klas VIII w warsztatach i pokazach organizowanych przez krakowskie uczelnie wyższe, wyjazd do Krakowa.

     17. W pracowni Jana Gutenberga- warsztaty drukarskie dla uczniów klasy V a.

     18. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego działania, uświadamiające, że warto pielęgnować język ojczysty i dbać o jego trwałość.

     19. Dzień Myśli Braterskiej -  dzień skautów, harcerzy uświadamiający skautom na całym świecie, jak jest ich wielu, że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku. Prezentacja  harcerzy Związku Drużyn Chełmek.

     20. Dzień Nauki Polskiej – działania w ramach święta ustanowionego  w celu uznania dokonań polskich naukowców, ich dążenia do  poznania prawdy i przekazania wiedzy kolejnym pokoleniom oraz wzmacniania zainteresowania nauką.

     21. Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych, włączenie do grona czytelników biblioteki szkolnej.

     22. Dzień Języków Obcych - zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

     23. Proszę Państwa, oto miś – warsztaty literacko – plastyczne w ramach obchodów Dnia Pluszowego Misia.

     24. Dom Płomyka i Ognia - udział przedszkolaków w zajęciach edukacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, ale także i poza nimi.

     25. Dzień Gier Planszowych – akcja przygotowana przez bibliotekę szkolną i Samorząd Uczniowski.

     26. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – działania matematyczne w ramach międzynarodowej akcji edukacyjnej.

     27. Europejski Tydzień Kodowania - uczniowie przez tydzień uczyli się programowania i zdobywali nowe umiejętności.

     28. Dzień liczby Pi – działania związane ze świętem matematyki.

     29. Bądź bezpieczny w sieci – w ramach  Europejskiego  Miesiąca Cyberbezpieczeństwa. Jego celem była popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu – w domu, pracy, szkole.

     30. Dzień Bezpiecznego Internetu – Działamy razem!  - celem akcji było zachęcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.

     31. Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112 – działania mające na celu zwrócenie uwagi na problem fałszywych zgłoszeń.

     32. Międzynarodowy Dzień Depresji - miał za zadanie  przełamać istniejące uprzedzenia w społeczeństwie dotyczące depresji oraz osób chorych, udzielenie wskazówek jak sobie pomóc lub innym osobom potrzebującym pomocy.

     33. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężycaprzybliżenie działalności tych organizacji tj.  zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

     34. Międzynarodowy Dzień Tolerancjicelem inicjatywy było kształtowanie postaw tolerancji, szacunku i empatii.

     35. Dzień Wolontariusza - przybliżenie i uhonorowanie bezinteresownej pracy osób i organizacji działających na rzecz innych, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, międzynarodowym, zachęcanie uczniów do podejmowania wolontariatu.

     36. Kolorowy Tydzień – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez spożywanie owoców i warzyw.

     37. Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki – zdrowie na talerzu – cykl zajęć
     w przedszkolu oraz na świetlicy szkolnej.

     38. Bezpieczne Wakacjecykl działań mających m.in.  na celu kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach mogących wystąpić w okresie wakacji, utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów, nauka przyjemnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, zapoznanie uczniów ze służbami zorientowanymi na ochronę bezpieczeństwa społecznego, z modelami bezpiecznych zachowań w czasie wakacji, z konstruktywnymi formami reakcji ludzkich w sytuacjach, gdy występują zjawiska społecznie negatywne.

     39. Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, Wydział Patologii
     i Nieletnich.

     40. Profilaktyka jamy ustnej -  uświadamianie celu oczyszczania zębów oraz stosowania przyborów i środków higieny.

     41. Światowy Dzień Zwierząt -  uwrażliwienie dzieci na poszanowanie zwierząt oraz zwrócenie uwagi na działania człowieka powodujące cierpienia zwierząt.

     42. Sadzonka dla przedszkola i szkoły – zbiórka sadzonek oraz cebul roślin wiosennych.

     43. Bądź eko z Biblioteką – segreguj odpady – zajęcia dla uczniów klas III oraz zbiorka elektro - gratów; wymiana zużytego sprzętu RTV na wrzosy.

     44. Dzień kota -  uwrażliwienie dzieci na los zwierząt potrzebujących troski człowieka, pomocy  kotom - naszym braciom mniejszym, wolno żyjącym i podopiecznym schronisk  oraz przytulisk dla kotów.

     45. Sprzątamy dla Polski – akcja, której celem było nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliższej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.

     46. Przepisujemy Tolkiena – międzynarodowa akcja biblioteczna organizowana z okazji 130 urodzin słynnego pisarza. Inicjatywa polegała na własnoręcznym przepisywaniu  książek jego autorstwa.

     47. Tydzień Bezpieczeństwa – przedsięwzięcia mające na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie wśród uczniów właściwych zachowań
     w sytuacjach zagrożenia.

      48. Ogólnopolski  Dzień Przedszkolaka - popularyzacja edukacji przedszkolnej w   społeczeństwie, dostarczanie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem, wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach, aktywizowanie dziecięcej -  twórczej ekspresji ruchowej.

     49. Światowy Dzień Postaci z Bajek -  inicjatywa  dla dzieci  i dorosłych, bajki  pomostem do wspólnej zabawy między pokoleniami. Dzieci i dorośli przebrani za postacie z bajek brali  udział w konkursach i  zabawach związanych
     z bohaterami bajek.

     50. Dom Płomyka i Iskierki - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków mające na celu uświadomienie dzieciom, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia, gdzie otrzymać pomoc i jak o nią poprosić.

     51. Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych na największą liczbę kroków 
     w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids Poland
     -
     cel  na rzecz WOŚP.

      

      

      

     SUKCESY UCZNIÓW:

     Nazwa konkursu

     Uczeń

     Opiekun naukowy

     WIEDZY

     Małopolski Konkurs Języka Angielskiego -

     udział w etapie rejonowym

     Michalina Figa – 8c

     Patrycja Kuligowska – 8c

     Antoni Madeja – 8b

     Renata Dębska - Konik

     Małopolski Konkurs Języka Polskiego -

     udział w etapie rejonowym

     Patrycja Kuligowska – 8c

     Patrycja Wilczak – 8c

     Agnieszka Krzyściak - Kalemba

     Udział uczniów w  XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

     Uczniowie wyłonieni na podstawie wykonanego zadania rekrutacyjnego

     Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej
     i Narodowych Sil Zbrojnych przetrwały
     i odniosły zwycięstwo? Które z tych
     wartości są dla Ciebie ważne?

      

     Maciej Cupiał – 8c

     Franciszek Matusyk – 8c

      

     Monika Jagoda

     XII Powiatowy Konkurs Czytelniczy

     Nasze Lektury – wyróżnienie

     Franciszek Pietruszka- 5a

     Agnieszka Krzyściak - Kalemba

     Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- I miejsce w eliminacjach gminnych

     Maja Latko -8c

     Beata Babiuch

     ARTYSTYCZNE

     Ogólnopolski Konkurs Historyczny Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii –

     laureaci

     Franciszek Pietruszka – 5a

     Grzegorz Chyży – 4a

     Agnieszka Mucha

     Beata Babiuch

     Ogólnopolski Konkurs Origami

     I miejsce

     Nikola Nadolska – 8c

     Beata Babiuch

     Powiatowy Konkurs Plastyczny

     Bezpieczne dzieci w Internecie –

     I miejsce

     Olga Duliban – 3a

     Agnieszka Mucha

     X Ogólnopolski Konkurs Origami

     Magia zamknięta w papierze - 

     II miejsce

     Patrycja Kuligowska – 8c

     Beata Babiuch

     X Ogólnopolski Festiwal Origami –

     III miejsce

     Maja Latko – 8c

     Paulina Andruszczak – 4a

     Beata Babiuch

     Ogólnopolski Konkurs

     Co młodym w duszy gra –

     III miejsce

     Laura Dziewit – 7a

      

     „Przez Maryję - Bogu samemu: bł. kard. Stefan Wyszyński”
     konkurs dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych –

     VI miejsce  w etapie diecezjalnym

      

      

     Franciszek Pietruszka – 5a

      

      

     Wioletta Glandys

     Ogólnopolski Konkurs Historyczny Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii –

     Wyróżnienie

      

     Maja Latko – 8c

     Karol Sukiennik – 7b

     Szymon Binda – 5a

     Lena Gębala – 4a

      

     Beata Babiuch

     Agnieszka Mucha

     Powiatowy Konkurs Plastyczny

     W świątecznym nastroju –

     wyróżnienie

     Maja Latko – 8c

     Agnieszka Mucha

     Ogólnopolski konkurs Bombka Bożonarodzeniowa –

     wyróżnienie

     Maja Latko – 8c

     Patrycja Kuligowska – 8c

     Lena Gębala – 4a

     Beata Babiuch

     Powiatowy Konkurs Plastyczny

     Moje marzenia –

     wyróżnienie

     Magdalena Wójcik – 3b

     Kalina Szatyńska – 2a

     Agnieszka Mucha

     Powiatowy Konkurs Plastyczny

     W świątecznym nastroju -

     nagroda

     Piotr Bizoń – 3a

     Agnieszka Mucha

     XII Powiatowy Konkurs Plastyczny

     Lubię smoki –

                             wyróżnienie

     Milana Madej – 7a

     Agnieszka Mucha

     SPORTOWE

      

     XXVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa
     w Mini siatkówce

     III miejsce

      

      

      

      

     Maja Iwanicka -7a

      

      

     WYNIKI EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO :

      

     Przedmiot

     Wynik szkoły

     Wynik gminy

     Wynik powiatu

     Wynik województwa

     Wynik kraju

     Procent uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 75% punktów

     J. polski

     64%

     62%

     63%

     64%

     60%

     17

     Matematyka

     55%

     59%

     61%

     63%

     57%

     25

     j. angielski

     76%

     73%

     69%

     69%

     69%

     39

      

     SPRAWY MATERIALNE:

     ZAKUPY:

     •  Laboratorium przyszłości:                                                           83 700,00
     • Zakup ławeczek do ćwiczeń:                                              2 799,60
     • Zakup monitorów interaktywnych do sal:                                    24 500,00
     • Narodowy program czytelnictwa:                                        3 125,00

     REMONTY 2021:

     • naprawa kotła gazowego:                                                     1 476,00
     • naprawa pompy:                                                                    9 969,15
     • malowanie sali lekcyjnej:                                                     3 400,00
     • remont dachu sali gimnastycznej:                                                 45 264,00
     • przebudowa małej sali gimnastycznej na sale lekcyjne 182 284,00
     • naprawa kserokopiarki                                                            984,00
     • naprawa dzwonka szkolnego                                                   372,69
     • wymiana drzwi do klasy                                                        3 651,00
     • wymiana czujnika gazu oraz systemu oddymiania i p.poż.   5 625,00

     WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

     1.Wewnątrz przedszkolne konkursy dla przedszkolaków i rodziców: „Moja ulubiona postać z komputerowego świata”,  „Kodeks przyjaciela przyrody”.

     2. Pomoc rodziców przedszkolaków w organizowaniu wycieczek, imprez okolicznościowych oraz uroczystości przedszkolnych:

     - wycieczka do Komendy Państwowej Powiatowej Straż Pożarnej w Chrzanowie

     - wizyta w OSO Chełmek,

     - wycieczka do ZOO w Krakowie

     - Dzień Chłopaka,

     - Dzień Przedszkolaka  

     - Światowy Dzień Drzewa

     - Dzień Postaci z Bajek,

     - Mikołajki

     - Wigilijka,

     - Dzień Zwierząt

     - Dzień Pluszowego Misia

     - Dzień Babci i Dziadka

     - Bal Karnawałowy

     - Dzień Rodziny

     - Kolorowy Tydzień

     - zakończenie roku przedszkolnego.

     3. Zakup przez rodziców przedszkolaków dodatkowych przyborów do pracy z dziećmi  oraz krzewu, który został zasadzony na terenie zielonym przedszkola.

     4. Zajęcia sportowe dla dzieci, rodziców i absolwentów organizowane we współpracy
     z UKS ,,GRUNWALD’’ w każdy piątek.

     5. Szkolenie dla Rodziców „Ja decyduję, życie swoje i innych szanuję”. Szkolenie było elementem programu profilaktycznego, w którym uczestniczyli uczniowie klas siódmych i ósmych.

     6. Szkolenie dla rodziców „Depresja i samobójstwa wśród dzieci. Jak pomóc, kiedy nie jest jeszcze za późno?”, w związku z problemami emocjonalnymi występującymi
     u uczniów, spotęgowanymi przez pandemię.

     7. Lekcja otwarta dla rodziców - Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną. Matematyka - klasa 5 - 18.05.2022 r.

     8. Lekcja otwarta dla rodziców - Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych. Matematyka - klasa 5 - 19.05.2022 r.

     9. Zakup przez Rodziców sprzętu sportowego na rzecz szkoły.

     10.Przeczyszczenie przez Rodzica tulei pod słupki do siatkówki.

     11.Bieżące wspieranie wychowawców klas przez Rady Klasowe - współpraca przy organizacji życia klasy tj. wycieczki, zakupy na różne uroczystości m.in. Mikołajki, Wigilijki klasowe, ogniska itp.

     12.Zakup Rady Rodziców dla uczniów: nagród, upominków i dyplomów na zakończenie roku szkolnego.