dzienniczek
Szkoła

Luty

 

indeks

Termin Naboru do Przedszkoli Publicznych   w Gminie Chełmek

na rok szk. 2015/2016

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2014, nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji ? rodzice składają jedynie Deklarację1 na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego czyli do dnia 6 marca 2015 r.

Niezłożenie  deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2015 r nowego roku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

Naborem na nowy rok szkolny objęte są:

a)Dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach: 2010, 2011, 2012)

b)Dzieci powyżej 5 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku, o przyjęcie do przedszkola, określa się kolejność wybranych przedszkoli,             w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

 

Termin składania wniosków z oświadczeniami

w sekretariacie szkoły

16.03. 2015 r. - 03.04.2015 r.

tel. 33 846 11 04 

1.  Deklaracje do pobrania w przedszkolu / na stronie internetowej szkoły.

2.  Wnioski i oświadczenia do pobrania w sekretariacie szkoły / na stronie internetowej szkoły

pobierz

Kryteria naboru dzieci do przedszkoli

linia

1.W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Chełmek.

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którymw pkt. 7, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

I  Etap  Rekrutacji

3.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)   wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

       ( załącznik nr 3)

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

   (załącznik nr 4)

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

II Etap Rekrutacji:

4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone w Uchwale nr IV/37/2015 Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 2015 r.

5.W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)

Kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej danego zespołu

30 pkt.

2)

Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

25 pkt.

3)

Rodzeństwo kandydata, jest już wychowankiem przedszkola lub uczęszcza do szkoły podstawowej

20 pkt.

4)

Kryterium wiekowe: dzieci przyjmowane są w kolejności od najstarszego do najmłodszego: 5-latki i 4 -latki

 

5 pkt.

5)

Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty

3 pkt.

6)

Oprócz kandydata do przedszkola, rodzice wychowują dziecko w wieku do 2 lat

1 pkt.

6.Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Chełmek mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie naszej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 7 - 11, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

7.W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Chełmek przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Wytyczne pkt. 7-11 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, dołączone do wniosku

linia    8.W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów.

Kryteria I Etapu

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ? składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia?.(Załącznik nr3 )
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisówz dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;(Załącznik nr 4)
  4. Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo                   w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Kryteria II Etapu:

    5.  W celu potwierdzenia spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w drugim etapie        postępowania należy złożyć odpowiednie oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia?.

a)   Oświadczenie ? oboje rodzice kandydata pracują - załącznik nr 5

b) Oświadczenie ?rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola/szkoły; załącznik nr6

c)   Oświadczenie - dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata)    

       położenie przedszkola ? załącznik nr7

d) Oświadczenie- oprócz kandydata do przedszkola rodzice wychowują dziecko

     w wieku do 2 lat ? załącznik nr 8

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola

linia9. Ustalono następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

16.03.2015 ? 03.04.2015

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 24.04.2015

do godz. 15:00

3.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia

od 27.04.2015 do 30.04.2015

do godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

lub informację o liczbie wolnych miejsc

od 18.05.2015 do 22.05.2015

do godz. 15:00

  Termin Postępowania Uzupełniającego Na Wolne Miejsca:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

od 25 do 29.05.2015

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 03.06.2015

do godz. 15:00

3.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia

od 8.06 do 12.06.2015

do godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 19.06.2015

do godz. 15:00

 

tryb odwoławczy

linia

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

indeks

 

ferie

 

 

 

 indeks plakat

pl1 Kopiowanie  pl2 Kopiowanie

 

pl3 Kopiowanie  pl4 Kopiowanie

indeks

walenty napis

 

 

W piątek z okazji Walentynek w naszej szkole w sklepiku szkolnym odbędzie się kiermasz walentynkowy oraz poczta walentynkowa. W tym dniu ubieramy się na czerwono lub różowo.

 

 indeks


  •  Dzień kota

Uczniowie naszej szkoły 9 lutego włączyli się w coroczne obchody Światowego Dnia Kota.zdj 15 W klasach, na korytarzach, a następnie na sali gimnastycznej mogliśmy podziwiać stroje, i maski kotów, które na ten dzień przeobraziły się  dzieci. Pod patronatem Samorządu Uczniowskiego odbyły sie ciekawe i emocjonujące konkursy: "Koci makijaż", "Szafa grająca", "Kocie wygibasy", "Sprytne kocury", "Łakome kotki". Zabawie towarzyszyła skoczna wspólnie śpiewana piosenka.

 

 

 

indeks

 

NZD1

Od Marca 2015 r. Rozpoczynają Się Dodatkowe Zajęcia Gminne Dla Uczniów Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 , Które Będą Realizowane w Miesiącach : Marzec, Kwiecień, Maj 2015r.

1 godzina - tygodniowo (45 min)

 

W Czerwcu Planowana Jest Gala , Na Której Uczestnicy Zajęć Zaprezentują Swoje Osiągnięcia

Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do prowadzących zajęcia

 

 

L.p.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Dzień i Godzina pierwszego spotkania

1.

origami-bbb

Zajęcia artystyczne

origami

Beata

Babiuch

Środa

04.03.2015 r.

13:40-14:25

2.

TANIEC

Zajęcia

taneczne

Ewa

Patyk

Środa

04.03.2015 r.

15:30-16:15

3.

38

Zajęcia

plastyczne

Katarzyna Chylaszek

Wtorek

03.03.2015 r.

14:30- 15:15

4.

teatr0

Zajęcia

teatralne

Agata Juszyńska

Czwartek

05.03.2015 r.

15:30- 16:15

5.

ksiazka-z-kalamarzem-i-piorem

Zajęcia

literackie

Małgorzata Wojdyła

Poniedziałek

02.03.2015 r.

15:30-16:15

6.

1440929rx5sdtey9q

Zajęcia

wokalne

Artur

Gomółka

Piątek

06.03.2015 r.

13:40-14:25

 

 

indeks 

  • Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto. W tym zdj 10roku pierwszoklasiści postanowili zaprezentować swoje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne na przepięknie udekorowanej scenie MOKSiR w Chełmku. Babcie i Dziadkowie byli bardzo zadowoleni, wzruszeni i dumni ze swoich wnucząt. Dzieci obdarowały swoich ukochanych gości samodzielnie wykonanymi upominkami - czerwonymi serduszkami z masy solnej.

 

 

indeks

 

  • Serce dla Hospicjum

hosphosp1


 Uczniowie naszej szkoły z wielkim zapałem przyłączyli się do akcji charytatywnej pod hasłem: "Złóż serce dla Hospicjum". Akcja polegała na składaniu serduszek techniką origami dla Małopolskiego Hospicjum Dziecięcego w Krakowie. Uczniowie złożyli kilkaset kolorowych serduszek, które będą rozdane na Rynku Głównym w Krakowie podczas najbliższych "Walentynek" wraz z ulotką informującą o działalności  Hospicjum. Dzięki temu coraz więcej osób będzie mogło dowiedzieć się o działalności i potrzebach Małopolskiego Hospicjum Dziecięcego. Akcja pokazała, że zawsze można liczyć na zaangażowanie naszych uczniów, wspieranych przez nauczycieli i rodziców.

Dziękujemy za włączenie się w misję niesienia pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom z krakowskiego hospicjum.


indeks

 

238

 

Opłata za Posiłki m-c   luty 2015

 

 

Przedszkole   - 5 godzinne

Bułka mała + herbata / 20 dni            - 24, 00 zł   wpłata na konto

Obiad   przedszkolny / 20 dni               - 52,00 zł   wpłata na konto

Herbata                                                   - 5,00 zł / za m-c / wpłata

                                                               do czerwca 2015 r kwota - 30 zł

                                                                na konto

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

Bank Spółdzielczy Andrychów / oddział Chełmek

Nr konta   06 8110 1023 2006 0319 1346 0006    

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Bułka mała + herbata   / 10 dni          - 12,00 zł   wpłata na konto

Bułka duża + herbata   / 10 dni           - 20,00 zł   wpłata na konto

Obiad szkolny   / 10 dni                        - 40,00 zł  wpłata na konto

Herbata                                                   - 5,00 zł / za m-c / wpłata

                                                                        do czerwca 2015 r kwota - 30 zł

                                                                         na konto

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

Bank Spółdzielczy Andrychów / oddział Chełmek

Nr konta   06 8110 1023 2006 0319 1346 0006

 

indeks

uwaga!

Od 2 lutego 2015 r. NOWE ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW  Z LEKCJI

 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r

o systemie oświaty, do obowiązków rodziców należy zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

 

1. Zwolnić ucznia niepełnoletniego z lekcji może tylko rodzic odbierając go ze szkoły osobiście.

Rodzic informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, a podczas jego nieobecności dyrektora lub wicedyrektora szkoły.


2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wynikających z działalności na rzecz szkoły tj.: udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych lub innch za zgodą rodzica.


Karta zwolnienia do pobrania w zakładce "pliki do pobrania"

                                                                                                          

Strona 1 z 4

Marzec 2015

Pn Wt Sr Cz Pt So N
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Free business joomla templates