dzienniczek
Szkoła

Luty 2016

 

indeks

przedszkole1

Dyrekcja

Samorządowego Zespołu Szkół nr.1 im. A. Mickiewicza

w Chełmku

     ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szk. 2016/2017

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie

Deklarację KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie do dnia 26 LUTEGO 2016 r.

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu

od dnia 1 września 2016 r.

Od dnia 07.03.2016 r.w sekretariacie szkoły przy ul. B.Chrobrego 9 wydawane będą

Wnioski o Przyjęciedziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku

(dokumenty można pobrać również ze strony internetowej)

 

Termin składania wniosków z oświadczeniami

w sekretariacie szkoły

07.03.2016 r. - 31.03.2016 r.  

Informację można uzyskać pod numerem

tel. 33 846 11 04

ZASADY NABORU: 

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału            w rekrutacji – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ na kolejny rok przedszkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklarację należy złożyć w przedszkolu w terminie do 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli do dnia 26 lutego 2016 r.Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2016 roku.

2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejscaw przedszkolu.

3. Naborem na nowy rok przedszkolny objęte są:

                    -            dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2010, 2011, 2012, 2013);

                    -            dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli.                   We wniosku, o przyjęcie do przedszkola, określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku  od najbardziej do najmniej preferowanych.

6. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

KRYTERIA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA

7. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Chełmek.

I etap rekrutacji

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 7, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane  są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1)   wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

 2)   niepełnosprawność kandydata;

 3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

 7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Kryteria te mają jednakową wartość.

                            

II etap rekrutacji

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone w Uchwale nr XI/122/2015 Rady Miejskiej w Chełmku              z dnia 26 listopada 2015 r.

10. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  Kryterium liczba pkt. Dokumenty niezbędne do poświadczenia kryteriów
1) Kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej danego zespołu 30 pkt.  
2) Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 25 pkt.

1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

3) Rodzeństwo kandydata, jest już wychowankiem przedszkola lub uczęszcza do szkoły w danym zespole 20 pkt. Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola
4) Kryterium wiekowe: dzieci przyjmowane są w kolejności od najstarszego do najmłodszego: 5-latki i 4-latki 5 pkt.  
5) Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty. Dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej 3 pkt. Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola
6) Oprócz kandydata do przedszkola, rodzice wychowują dziecko w wieku do 2 lat 1 pkt. Oświadczenie - oprócz kandydata do przedszkola rodzice wychowują dziecko            w wieku do 2 lat – do wglądu akt urodzenia dziecka

11.Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Chełmek mogą być przyjęci do publicznego   przedszkola na terenie naszej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie            z pkt. 7 - 10, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

12.W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Chełmek przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Wytyczne pkt. 7-10 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, dołączone do wniosku

 13.  W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów.

Kryteria i etapu:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest obowiązany  do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie           o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie       o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4.  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.        o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu              z dokumentu.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Kryteria iI etapu:

W celu potwierdzenia spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w drugim etapie postępowania, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. Oboje rodzice kandydata pracują – Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola – oświadczenie.    
 3. Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola. Dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej – oświadczenie.
 4. Oprócz kandydata do przedszkola, rodzice wychowują dziecko w wieku do 2 lat – oświadczenie.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017                            do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek ustalono następujące terminy (Zarządzenie nr 0050.239.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 28 stycznia 2016 r.):

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz                    z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 07.03.2016 r. do 31.03.2016 r. do    godz. 15.00 od  11.05.2016 r. do  17.05.2016 r. do     godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków          o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,        w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015r. poz.2156 z późn. zm.) od 01.04.2016 r. do 05.04.2016 r. od 18.05.2016 r. do  19.05.2016 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych            i kandydatów niezakwalifikowanych do 18.04.2016 r. do  godz. 15.00 do 24.05.2016 r. do   godz. 15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia    w postaci pisemnego oświadczenia od 20.04.2016 r. do 26.04.2016 r. do  godz. 15.00 od  27.05.2016 r. do  02.06.2016 r. do    godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 28.04.2016r. do   godz. 15.00 do 03.06.2016 r. do    godz. 15.00

tryb odwoławczy

14. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

15. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

16. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

17. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej            w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

18. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

indeks

zebranie1

08.02.2016 - Poniedziałek

Godz.18.00

Zebranie Rodziców

Dzieci Przedszkolnych

( Na małej sali gimnastycznej)

Organizacja Roku Szkolnego

i Przedszkolnego 2016/2017

indeks

informacja

zebranie1

zebrodz

 indeks

238

     Opłata za Posiłki

     m-c  Luty 2016

 

Przedszkole   - 5 godzinne

Bułka mała + herbata / 21 dni              - 31,50 zł   wpłata na konto

Obiad   przedszkolny / 21 dni              - 54,60 zł   wpłata na konto

Herbata                                                 - 5,00 zł / za m-c / wpłata na konto

                                             

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

Bank Spółdzielczy Andrychów / oddział Chełmek

Nr konta   06 8110 1023 2006 0319 1346 0006

   

Szkoła Podstawowa i gimnazjum

Bułka mała + herbata   / 21 dni          - 31,50 zł   wpłata na konto

Bułka duża + herbata   / 21 dni          - 48,30 zł   wpłata na konto

Obiad szkolny   / 9 dni                     - 84,00 zł  wpłata na konto

Herbata                                               - 5,00 zł / za m-c / wpłata na konto

                                                   

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

Bank Spółdzielczy Andrychów / oddział Chełmek

Nr konta   06 8110 1023 2006 0319 1346 0006

Proszę o wpłatę zaległości za posiłki.

Każdorazowe zmiany posiłków lub rezygnację z posiłków prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły pod nr telefonu : 33 846 11 04

 

 

indeks

Styczeń 2016

1ab1a1abc

zyczeniaferii

indeks

uwaga1

 

swietlica2

indeks

informacja

zebranie1

zebrodz

indeks 

 1593

 ogl

dla   Przedszkola

przedsz1

                                          D.Pik

                                          M.Koryczan-Zębaty

indeks

ogl

dla   Przedszkola

 zabka tanczy  bal  motylki

 przedsz

                                                      S. Madejczyk

                                           D.Pik

                                           J.Świerz

                                          M.Koryczan-Zębaty

indeks

 • Zabawa karnawałowa

7 stycznia w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Sala gimnastyczna wyglądała inaczej zdj 19niż na co dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową. Udekorowana kolorowymi balonami, serpentynami zachęcała do zabawy. W szkole zaroiło się od Spidermanów, policjantów, strażaków, rycerzy, kowbojów rodem z Dzikiego Zachodu. Były wróżki, księżniczki, motyle, biedronki oraz różne inne stwory. Stroje były barwne, oddawały nawet najdrobniejsze szczegóły wybranej postaci. Niektórzy byli nie do poznania, inni budzili podziw, a niekiedy nawet przerażenie. Wszyscy bawili się znakomicie. Były korowody, kółeczka i tańce w parach. Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do udanych. Galeria

 

 

 gwiazdki bal1
 TANIEC  bal

Czwartek

Szkoła Podstawowa

klasy I – III godz. 14.00 -16.00

klasy IV – VI godz. 16.00 – 18.00

 

Gimnazjum

Klasy I – III godz. 16.00 – 18.00

Strój Dowolny

Rada Rodziców Zaprasza na Poczęstunek

indeks

 2016

indeks

             informacja     

238

     Opłata za Posiłki

     m-c  Styczeń 2016

 

Przedszkole   - 5 godzinne

Bułka mała + herbata / 19 dni              - 28,50 zł   wpłata na konto

Obiad   przedszkolny / 19 dni              - 49,40 zł   wpłata na konto

Herbata                                                 - 5,00 zł / za m-c / wpłata na konto

                                             

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

Bank Spółdzielczy Andrychów / oddział Chełmek

Nr konta   06 8110 1023 2006 0319 1346 0006

   

Szkoła Podstawowa i gimnazjum

Bułka mała + herbata   / 9 dni          - 13,00 zł   wpłata na konto

Bułka duża + herbata   / 9 dni          - 20,70 zł   wpłata na konto

Obiad szkolny   / 9 dni                     - 36,00 zł  wpłata na konto

Herbata                                               - 5,00 zł / za m-c / wpłata na konto

                                                   

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku

Bank Spółdzielczy Andrychów / oddział Chełmek

Nr konta   06 8110 1023 2006 0319 1346 0006

Proszę o wpłatę zaległości za posiłki ( grudzień 2015 r). Każdorazowe zmiany posiłków lub rezygnację z posiłków prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły pod nr telefonu : 33 846 11 04

 

indeks

Grudzień

 zyc1

    zyc                      

indeks

 • Szkolne Jasełka

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który długo czekają nie tylko dorośli, zdj 17ale również  dzieci. Szopka w  wykonaniu  uczniów  klas II edukacji wczesnoszkolnej  wprowadziła nas w świąteczny nastrój. Dzieci w przepięknych strojach występowały przed społecznością szkolną. Salę zdobiła piękna dekoracja wykonana przez p. A. Muchę.Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa. Scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatane były kolędami i pastorałkami śpiewanymi przez pierwszoklasistów. Gra małych aktorów  była  pełna otwartości, szczerości,  prostoty i ciepła. Nad całością czuwały panie M. Grygiel, D. Orzana, K. Żołdak, M. Piotrowska, M. Wojdyła

Po udanym występie dyrektor szkoły p. Lucyna Kuligowska pogratulowała młodym aktorom świetnego przedstawienia i złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Galeria

 indeks

 • Warsztaty klas trzecich
Dekoracje świąteczne są obowiązkowym elementem świąt. Okres przedświąteczny nie może obyćzdj 10 się bez własnoręcznie wykonanych ozdób. Klasy trzecie uczestniczyły w warsztatach, na których poznawali krok po kroku technikę wykonania bombek metodą ,,decoupage”(serwetkową).W tajniki tej metody uczniów wprowadziła pani Janina Kuczek oraz pani Anna Kuczek, którym bardzo dziękujemy za poświęcony czas, cierpliwość oraz zaszczepienie w dzieciach wrażliwości na  piękno rękodzieła. Galeria

 indeks

 • Klasy trzecie pieką świąteczne pierniczki
Świąteczny klimat na dobre zagościł wokół nas. Robienie bogato zdobionych pierniczków to zdj 06słodka przedświąteczna tradycja, która  szczególnie cieszy młodszych domowników  i prawdziwych łasuchów. Uczniowie klas trzecich piekli w szkole pierniczki i ozdabiali według własnego pomysłu. Wspólne dekorowanie, posypywanie i ozdabianie ciasteczek  dało dzieciom wiele radości. Galeria

 

 

indeks

 • Wycieczka do Fabryki św. Mikołaja z klocków LEGO

Klasy drugie i trzecie uczestniczyły w wycieczce do Krakowa do Interaktywnego Centrum Nauki i zdj 47Zabawy. Do dyspozycji dzieci było ponad 40 interaktywnych instalacji, którymi mogły sterować robotami, pociągami, różnymi zwierzakami. Niektóre konstrukcje zawierały po kilkatysięcy elementów. Dla dzieci były równiez przygotowane stoliki do kreatywnego budowania. Każdy miał możliwość stworzenia własnej konstrukcji, otrzymał dyplom, pieczątkę od robotycznego Mikołaja oraz breloczek z kolckiem LEGO. Wszystkim dzieciom wycieczka bardzo się podobała. Galeria

 

indeks

 

 

informacja

DLA RODZICÓW

Dni 23, 24, 28, 29, 30, 31 grudnia 2015 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W tych dniach dla uczniów, których rodzice przebywają w pracy i nie mogą zapewnić dzieciom opieki szkoła organizuje zajęcia świetlicowe od godziny 8.00 do godziny 16.00.

Przedszkole w dniach 28.29.30.31.12.2015r.

czynne w godz. 6:00 do 16:00
Dnia
24.12.2015r. – Wigilia – szkoła i przedszkole nieczynne z powodu braku chętnych dzieci na zajęcia. Pracownicy na urlopach.

W Czasie Dni Wolnych Nie Będzie Dla Uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum   Śniadań ani Obiadów.

Będzie Wydawana Tylko Herbata.

Proszę Zaopatrzyć Dzieci w Drugie Śniadanie

indeks

 napism

 mikolaj niesie prezenty1 Szkolne Koło PCK i SU zaprasza do udziału w corocznej zbiórce żywności, zabawek, produktów chemicznych i innych potrzebnych rzeczy do codziennej egzystencji. Wzorem lat ubiegłych liczymy na Waszą hojność. Zbiórka trwa do czwartku tj. do 17 grudnia 2015r. Wszystkie dary zostaną przekazane najbardziej potrzebującym w starej części Chełmka.

 

 indeks

 uwaga1

Zebranie Rodziców Gimnazjalistów

Dnia 11 grudnia 2015 r. o godz. 18:00 w SZS nr 1 w Chełmku na Małej Sali Gimnastycznej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum w sprawie utworzenia nowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

indeks

sanie

ogien 111a ogien

7 grudnia 2015 r do szkoły przybył Mikołaj w towarzystwie dwóch elfów. Rada Rodziców przekazała Mikołajowi słodkie upominki dla uczniów i poprosiła o ich dostarczenie. Wśród dzieci i młodzieży zapanowała ogólna radość z otrzymanych słodkości.   ZOBACZ

 

indeks

ogienburmistrz

 

 

 

 

5

burmistrza

przyc

indeks

Strona 1 z 6

Luty 2016

Pn Wt Sr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
Free business joomla templates