• SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO
     SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA  W CHEŁMKU 

     ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

      

     Plan nadzoru pedagogicznego Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku na rok szkolny 2020/2021 opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 59); ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658). Obowiązuje on zgodnie z przepisami w roku szkolnym 2020/2021. Plan został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 14.09.2020 roku, radę rodziców zapoznano 14.09.2020 roku. Uwzględniono w nim wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020. Plan ten uwzględnia też podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

      

     1. EWALUACJA

      

     1. W ramach ewaluacji wewnętrznej opracowano cele ewaluacji, wskazano przedmiot ewaluacji, sformułowano pytania kluczowe, opracowano harmonogram ewaluacji.
     2. Monitorując przebieg realizacji poszczególnych zadań stwierdzam, że przebiegała ona zgodnie z harmonogramem.
     3. Obszar ewaluacji w przedszkolu obejmował współprace między nauczycielami a rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci. Wniosek do realizacji: nauczyciele przedszkola będą kontynuować proces motywowania i angażowania rodziców do współpracy z przedszkolem poprzez stronę internetową i dzienniczek elektroniczny.
     1. Obszar ewaluacji w szkole podstawowej dotyczył w jakim stopniu szkoła analizuje procesy sprzyjające uczeniu się. Wnioski do realizacji:
     1. należy stwarzać sytuacje, w których uczniowie mogą współpracować i uczyć się od siebie wzajemnie,
     2. budować pozytywne relacje wśród uczniów i zachęcać do udziału w zajęciach dodatkowych,
     3. stosować różnorodne metody i projekty aktywizujące uczniów,
     4. stosować jak najwięcej elementów oceniania kształtującego,
     5. utrzymywać dotychczasowy przepływ informacji nauczyciel – uczeń –rodzic,
     6. należy zadbać o to, by zawsze przedstawiać uczniom cele zajęć edukacyjnych,
     7. ocenianie bieżące powinno być poprzedzone przekazaniem uczniowi kryteriów oceniania, czyli informacji, co będzie podlegało ocenie i w jaki sposób ocenianie będzie prowadzone.
      
     1. KONTROLA

      

     Podstawowymi celami kontroli w tym roku szkolnym było:

     1. realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania,
     2. przestrzeganie praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
     3. prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy,
     4. zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz przestrzegania przez pracowników wprowadzonych procedur związanych z COVID  - 19,
     5. prowadzenie przez nauczycieli wymaganej dokumentacji z uwzględnieniem przepisów RODO,
     6. monitorowanie wybranych obszarów pracy nauczycieli,
     7. stosowanie trybu wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych.

      

     Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzam, że:

      

     1. programy są zgodne z nową podstawą programową
     2. treści programów pozwalają na indywidualizację pracy na lekcjach;
     3. programy zostały dostosowane do potrzeb uczniów;
     4. realizowane przez nauczycieli programy pozwalają na pracę z uczniem zdolnym;
     5. wybrane programy sprzyjają rozwijaniu kreatywność i przedsiębiorczości;
     6. nauczyciele przestrzegali praw uczniów,
     7. na zajęciach z wychowawcą oraz innych zajęciach edukacyjnych i spotkaniach z uczniami nauczyciele upowszechniali wiedzę o prawach ucznia,
     8. w przedszkolu i szkole zapewniono dzieciom i uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
     9. procedury bezpieczeństwa związane z COVID -19 w przedszkolu i szkole były na bieżąco aktualizowane i dostępne,
     10. pracownicy przestrzegali wprowadzone procedury związane z COVID-19,
     11. nauczyciele prowadzili wymaganą dokumentację z uwzględnieniem przepisów RODO,
     12. nauczyciele przestrzegali zasad wystawiania ocen śródrocznych oraz rocznych,
     13. nauczyciele nie zawsze terminowo i prawidłowo uzupełniali wymaganą dokumentację; najwięcej błędów pojawiało się w prowadzeniu dziennika elektronicznego oraz dzienników zajęć dodatkowych.

      

     1. OBSERWACJA ZAJĘĆ

      

     Obserwacje zajęć nauczycieli prowadzone były zgodnie z planem. Łącznie przeprowadzonych zostało 46 obserwacji (12 obserwacji
     w przedszkolu oraz 34 obserwacje w szkole podstawowej).  Obserwacji podlegały zajęcia przedszkolne, sprawowanie opieki nad dziećmi przedszkolnymi podczas spacerów, zajęcia edukacyjne prowadzone stacjonarnie oraz zdalnie, zajęcia dodatkowe, zajęcia świetlicowe, sprawowanie opieki nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych, wdrażanie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego 2019/2020.

     Ponadto dokonano kontroli prowadzenia przez nauczycieli wymaganej dokumentacji.

     Na podstawie tych działań stwierdzam, że działania nauczycieli:

     1. uwzględniały treści do realizacji nowej podstawy programowej,
     2. były ukierunkowane na treści dydaktyczne i wychowawcze w realizacji nowej podstawy programowej,
     3. były dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów,
     4. uwzględniały zastosowanie metod pracy skierowanych na aktywność ucznia,
     5. motywowały ucznia do pracy,
     6. nie wszyscy nauczyciele przedstawiali uczniom cele zajęć.

      ponadto nauczyciele:

     1. trafne dobierali środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć,
     2. wykorzystywali adekwatne aplikacje  do prowadzonych online zajęć,
     3. kształtowali postawy obywatelskie i patriotyczne,
     4. upowszechniali wiedzę o prawach dziecka i ucznia,
     5. umożliwiali uczniom szansę wykazania się kreatywnością i przedsiębiorczością,
     6. promowali zdrowy i higieniczny tryb życia, zwłaszcza podczas nauki zdalnej,
     7. podejmowali z uczniami tematykę w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom uczniów od Internetu i telefonu komórkowego.

      

     ZAJĘCIA, LEKCJE POKAZOWE/OTWARTE

     Lp.

     Rodzaj zajęć

     Data

     Cel/ tematyka

      1.

     Lekcja pokazowa z przyrody dla nauczycieli zespołu przedmiotów matematyczno -przyrodniczych.

     16.09.2021 r.

      

     Określamy kierunki geograficzne - lekcja w terenie (obszar wokół szkoły)

      2.

     Lekcja otwarta z geografii.

     22.04.2021 r.

     Temat: Dzień Ziemi

      3.

     Zajęcia pokazowe w przedszkolu.

      

      

     15.06.2021 r.

      

      

     „Memory słuchowe” – stymulacja funkcji percepcji słuchowej, rozwijanie mowy dzieci oraz korygowanie wadliwie artykułowanych głosek.

      4.

     Zajęcia pokazowe w przedszkolu.

      

     16.06.2021 r.

      

     Ćwiczenia buzi i języka” – ćwiczenia artykulacyjne; ćwiczenia oddechowe.

      5.

     Zajęcia pokazowe w przedszkolu.

      

     17.06.2021 r.

     „Przygody i wędrówki Misia Uszatka” – kształtowanie uwagi słuchowej; rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.

      

     INNOWACJE PEDAGOGICZNE

     Lp.

     Nazwa innowacji

     Termin realizacji

     Prowadzący

     1.

     „Spotkania z Gadułką” – zajęcia logopedyczne w przedszkolu

     Maj – czerwiec 2021 r.

     Joanna Świerz

     2.

     ,,Jak przez praktykę i doświadczenie zaprzyjaźnić się z przyrodą” -warsztaty przyrodnicze dla klasy 4

     Czerwiec 2021 r.

     Kamila Krawczyk

      

      

     1. WSPOMAGANIE

      

     1. Roczny Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku został opracowany po uprzednio dokonanej diagnozie, między innymi: wywiadach  z nauczycielami oraz ustaleniu potrzeb szkoły. 
     2. Celem realizacji planu było wsparcie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w realizacji podstawy programowej i realizacji działań profilaktycznych oraz motywowanie nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego.
     3. Nauczyciele na bieżąco byli informowani o ofercie szkoleń, webinariów, kursów  i warsztatów szkoleniowych.
     4. Członkowie rady pedagogicznej brali udział w szkoleniowych radach pedagogicznych:
     1. Szkolenie Rady Pedagogicznej LIBRUS Synergia – obsługa dziennika elektronicznego;
     2. Prowadzenie lekcji online przez Skype;
     3. Narzędzia Microsoft i Google rozwijające kompetencje kluczowe;
     4. Microsoft Teams i Office 365;
     5. Metody aktywizowania uczniów z zastosowaniem w edukacji online;
     6. IPET;
     7. Depresja, zaburzenia lękowe oraz próby samobójcze i akty autoagresji u dzieci i młodzieży.
     1. Na zebraniach rady pedagogicznej wicedyrektor przedstawiała zmiany w przepisach prawa oświatowego, inspirowała nauczycieli do podejmowania doskonalenia zawodowego. Zabezpieczyła w planie finansowym szkoły odpowiednie środki na szkolenia i studia podyplomowe.
     2. Wicedyrektor szkoły przeprowadziła szkolenie rady pedagogicznej na temat: Szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty oraz Szkolenie członków zespołu  egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty.

     Wnioski:

     Sytuacja epidemiczna w kraju przyczyniła się rozwoju umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK do realizacji podstawy programowej. Można te umiejętności wykorzystać w kolejnych latach.

      

     1. OCENA PRACY NAUCZYCIELI

      

     Zaplanowano jedną ocenę dorobku zawodowego nauczycieli i siedem ocen pracy nauczyciela. Ocena dorobku zawodowego zostanie wykonana w lipcu 2021 r. Termin oceny wydłużył się o 2 miesiące z uwagi na nieobecność nauczyciela.

      

     1. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

      

     W omawianym okresie staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęło trzech nauczycieli, a nauczyciela dyplomowanego jedna nauczycielka.
     W odpowiednim terminie wyznaczeni zostali opiekunowie stażu. Nauczyciele złożyli do dyrektora szkoły Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego. Staże przebiegały w omawianym okresie zgodnie z przyjętym planem.
                             

      

     1. ZEBRANIA Z RODZICAMI

     Zebrania z rodzicami odbywały się zgodnie z planem. Pierwsze zebrania w przedszkolu i szkole, we wrześniu 2020 roku, odbyły się na terenie przedszkola i szkoły, kolejne odbyły się w formie online na platformie TEAMS – dla rodziców uczniów, natomiast nauczyciele przedszkola kontaktowali  się z rodzicami poprzez e-dziennik LIBRUS.

      

     1. SUKCESY UCZNIÓW

     Lp.

     Konkurs

     Organizator

     Imię i nazwisko ucznia

     Nazwa osiągnięcia

     Opiekun naukowy

      

     1.

      

     Małopolski Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w  roku szkolnym 2020/ 2021

      

      

     Kuratorium Oświaty
     w Krakowie

      

     Partycja Kuligowska  - kl. 7c

     Pola Syska – kl. 8b

     Karolina Szmigiel – kl. 8b

      

      

     Udział w etapie rejonowym

      

     Agnieszka Krzyściak - Kalemba

      

     2.

      

     Małopolski Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w  roku szkolnym 2020/ 2021

      

      

     Kuratorium Oświaty

     w Krakowie

      

     Gabriela Piwowarczyk – kl. 8a

     Karolina Szmigiel – kl. 8b

      

      

     Udział w etapie rejonowym

      

     Renata
     Koczur

      

      

      

      

     3.

      

     Małopolski Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w  roku szkolnym 2020/ 2021

      

      

     Kuratorium Oświaty

      w Krakowie

      

     Antoni Madeja – kl. 7b

      

      

     Udział w etapie rejonowym

      

     Renata Dębska  - Konik

      

     4.

      

     Ogólnopolski Konkurs „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii” – praca multimedialna

      

     Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu

      

     Aleksander Kozłowski  - kl. 7c

      

     Maria Raczek – kl. 4a

     Klaudia Łyduch – kl. 4a

     Wiktoria Jamróz  kl. 4a

     Michał Prasol – kl. 4a

      

      

     Laureat

      


     Wyróżnienie

     Wyróżnienie

     Wyróżnienie

     Wyróżnienie

      

     Beata Pawluśkiewicz

      

     5.

      

     Ogólnopolski Konkurs „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii” – praca plastyczna

      

      

     Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu

      

     Konrad  Ławczys – kl. 6b

     Julia Moćkowska – kl. 6b

      

     Laureaci

      

     Agnieszka Mucha

      

     6.

      

     Ogólnopolski Konkurs „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii” – praca modelarska

      

     Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu

      

     Antoni Pawela – kl. 8b

     Wojciech Pawela – kl. 6a

      

     Julia Poznańska – kl. 8b

     Inez Nowak – kl. 7c

     Maja Latko – kl. 7c

     Julia Moćkowska – kl. 6b

     Patryk Rzeźnik – kl. 6b

     Tomasz Szkarłat – kl. 6a

     Filip Pawełczyk – kl. 5a

      

      

     Laureat

     Laureat

      

     Wyróżnienie

     Wyróżnienie

     Wyróżnienie

     Wyróżnienie

     Wyróżnienie

     Wyróżnienie

     Wyróżnienie

      

     Beata
     Babiuch

      

     7.

      

     II Powiatowy Konkurs Plastyczny Kufer Wyobraźni „Kolorowy zawrót głowy”

      

      

     MDK

     Oświęcim

      

     Zofia Urzędowska – kl. 7b

      

     Nagroda

      

     Agnieszka Mucha

      

     8.

      

     Konkurs on-line na „Najsympatyczniejszego zajączka wielkanocnego”

      

      

     OCK Oświęcim

      

     Paulina Andryszczak – kl. 3b

     Wiktoria Jamróz – kl. 4a

      

     Nagroda

      

      

     Agnieszka Mucha

      

     9.

      

     Konkurs „Świąteczna bajka”

      

      

     MDK

     Oświęcim

      

     Patrycja Kuligowska – kl. 7c

     Maja Latko – kl. 7c

      

     Nagroda

      

     Agnieszka Mucha

      

     10.

      

     IX Ogólnopolski Festiwal Origami „Za górami, za lasami”

      

     Gminne Centrum Kultury i Sportu
     w Żarowie

      

     Maja Latko   - kl. 7c

      

     Patrycja Kuligowska – kl.7c

     Nikola Nadolska – kl. 7c

      

     II miejsce

      

     Wyróżnienie


     Wyróżnienie

      

      

     Beata
     Babiuch

      

     11.

      

     IX Powiatowy Konkurs Nasze Lektury

      

     Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu

      

      

     Maja Poznańska

      

     Wyróżnienie

      

     Agnieszka Krzyściak - Kalemba

      

     12.

      

     XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Biennale Twórczości Dzieci
     i Młodzieży”

      

      

     MDK Oświęcim

      

     Magdalena Wójcik – kl. 2b

      

     Wyróżnienie

      

     Agnieszka Mucha

      

     13.

      

     XI Konkurs Plastyczny „Lubię smoki”

      

     OCK Oświęcim

      

     Milena Kysiak – kl. 7a

      

     Wiktoria Jamróz – kl. 4a

     Milena Madej – kl.6b

     Karolina Bębenkowska – kl. 6a

      

     Adrianna Zembaty –
     kl. 7a

     Maja Latko –
     kl. 7c

     Patrycja Kuligowska –
     kl. 7c

     Szymon Binda –
     kl. 4a

      

      

     Nagroda

      

     Wyróżnienie

     Wyróżnienie

     Wyróżnienie

      

      

     Kwalifikacja
     do wystawy

     Kwalifikacja
     do wystawy

     Kwalifikacja
     do wystawy

     Kwalifikacja
     do wystawy

      

      

     Agnieszka Mucha

      

     14.

      

     XXV Konkurs Plastyczny „Moje marzenia”

      

     OCK Oświęcim

      

     Denis Krawczyk – kl. 2a

      

     Paulina Andryszczak – kl. 3b

      

     Lena Gębala  - kl. 3b

      

     Alicja Kozłowska – kl. 2a

      

     Magdalena Wójcik – kl. 2b

      

      

     Nagroda specjalna

      

     Wyróżnienie  III stopnia

      

     Kwalifikacja do wystawy

     Kwalifikacja do wystawy

     Kwalifikacja do wystawy

      

      

     Agnieszka Mucha

      

     15.

      

     Konkurs plastyczny

     ,,Enter – włącz szacunek w sieci’’

      

      

     Oświęcimski Instytut Praw Człowieka

      

     Kacper Musiał – kl.3b

     Monika Mąsior – kl.4a

      

      

     Wyróżnienie

      

      

     Barbara Klimczak

      

     16.

      

     Konkurs plastyczny „Ziemia – Nasz Dom Niech się kręci”

      

      

     MOKSiR Chełmek

      

     Leon Marek – kl. 1a

      

     Wyróżnienie

      

     Magdalena Grygiel

      

     17.

      

     Konkurs „Wariacie kulinarne”

      

      

     PZS nr 4
     w Oświęcimiu

      

     Julia Poznańska – kl. 8b

     Nina Matyja – kl. 6b

      

     Nagroda

     Nagroda

      

      

      

     1. UDZIAŁ UCZNIÓW W PROJEKTACH, PROGRAMACH, AKCJACH

     Lp.

     Nazwa

     Uczestnicy

     1.

     Udział w akcji Szkoła do hymnu. Akcja przeprowadzona w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

     Dzieci przedszkolne,
     uczniowie klas I - VIII

     2.

     Program dla szkół - warzywa, owoce, mleko.

     Uczniowie klas I - V

     3.

     XXI edycja Góry Grosza. Zbiórka pieniędzy w celu niesienia pomocy dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną –  w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

     Dzieci przedszkolne,
     uczniowie klas I - VIII

     4.

     Akcja informacyjna: Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

     Uczniowie klas I - VIII

     5.

     Wykonanie kartek z życzeniami dla pielęgniarek, pracujących na oddziale walki z Covid-em

     Uczniowie klas I - VIII

     6.

     Projekt ,,Enter – włącz szacunek w sieci’’

     Uczniowie klas 3b,4a,5a

     7.

     KOLOROWY TYDZIEŃ. Akcja propagująca zdrowy tryb życia.

     Dzieci przedszkolne,
     uczniowie klas I - VIII

     8.

     „Razem na święta”

     Uczniowie klas I - VIII

     9.

     Udział w akcji „Wyślij pączka do Afryki 2021”

     Uczniowie klas I - VIII

     10.

     Akcja „Sprzątanie świata – Polska” = razem możemy więcej!

     Uczniowie klas I - VIII

     11.

     „Czyste powietrze wokół nas”

     Grupa przedszkolna „Misie”

     12.

     „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

     Dzieci przedszkolne

     13.

     X Światowy dzień Tabliczki Mnożenia.

     Uczniowie klas IV - VIII

     14.

     Światowy Dzień Ziemi – kwiecień 2021

     Uczniowie klas I - VIII

     15.

     Światowy dzień Misia.

     Dzieci przedszkolne,
     uczniowie klas I - III

     16.

     Światowy Dzień Kota

     Dzieci przedszkolne,
     uczniowie klas I - III

     17.

     Zbiórka plastikowych nakrętek  na rehabilitację  3-letniego Ernesta

     Uczniowie klas I - VIII

     18.

     Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

     Uczniowie klas I - VIII

     19.

     Pogadanki o higienie jamy ustnej

     Dzieci przedszkolne,
     uczniowie klas I - III

     20.

     Akcja: Bezpieczny tydzień

     Dzieci przedszkolne,
     uczniowie klas I - VIII

      

     1. WYNIKI EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO

     Przedmiot

     Średni wynik klasy 8a

     Średni wynik klasy 8b

     Średni wynik szkoły

     Średni wynik gminy

     Średni wynik powiatu

     Średni wynik wojew.

     Średni wynik w kraju

     Procent uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 75% punktów

     j. polski

     62,9%

     64,9%

     64%

     61%

     59%

     63 %

     60%

     29%

     matematyka

     44%

     53%

     49%

     48%

     50%

     52%

     47%

     11%

     język angielski

     66%

     70%

     68%

     68%

     68%

     69%

     66%

     58%

      

      

     Wnioski:

     1. Pracować nad budowaniem wypowiedzi argumentacyjnej lub twórczej poprawnej pod  względem językowym, ortograficznym
      i interpunkcyjnym;
     2. Utrwalać wiedzę z zakresu świadomości teoretyczno-literackiej oraz gramatyki w zadaniach praktycznych;
     3. Zmotywować, zachęcać uczniów do nie rezygnowania z podejmowania próby rozwiązywania na egzaminie zadań otwartych z matematyki.
     4. Mobilizować uczniów do samodzielnej pracy, w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania.
     5. Ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia.
     6. Przeznaczanie w kolejnych latach szkolnych godzin dyrektorskich na realizację zajęć rozwijających kompetencje językowe   uczniów – Poliglota.

      

     1. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

     Uczniowie z trudnościami w nauce (liczba uczniów objętych pomocą, formy pomocy):  41 uczniów

      

     Uczniowie z zaburzonym zachowaniem (liczba uczniów objętych pomocą, formy pomocy):  28 uczniów

      

      

     1. UOGÓLNIOLNE WNIOSKI Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO:

      

     1. Należy stwarzać sytuacje, w których uczniowie mogą współpracować i uczyć się od siebie wzajemnie.
     2. Budować pozytywne relacje wśród uczniów i zachęcać do udziału w zajęciach dodatkowych.
     3. Stosować różnorodne metody i projekty aktywizujące uczniów.
     4. Stosować jak najwięcej elementów oceniania kształtującego.
     5. Utrzymywać dotychczasowy przepływ informacji nauczyciel – uczeń –rodzic.
     6. Należy zadbać o to, by zawsze przedstawiać uczniom cele zajęć edukacyjnych.
     7. Ocenianie bieżące powinno być poprzedzone przekazaniem uczniowi kryteriów oceniania, czyli informacji, co będzie podlegało ocenie
      i w jaki sposób ocenianie będzie prowadzone.
     8. Nauczyciele nie zawsze terminowo i prawidłowo uzupełniali wymaganą dokumentację; najwięcej błędów pojawiało sę w prowadzeniu dziennika elektronicznego oraz dzienników zajęć dodatkowych.
     9. Programy nauczania są zgodne z nową podstawą programową, zostały dostosowane do potrzeb uczniów, i pozwalają na indywidualizację pracy na zajęciach edukacyjnych.
     10. Wybrane programy sprzyjają rozwijaniu kreatywność i przedsiębiorczości.
     11. Nauczyciele przestrzegali praw dzieci i uczniów.
     12. Na zajęciach z wychowawcą oraz innych zajęciach edukacyjnych i spotkaniach z uczniami nauczyciele upowszechniali wiedzę
      o prawach ucznia.
     13. W przedszkolu i szkole zapewniono dzieciom i uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
     14. Procedury bezpieczeństwa związane z COVID -19 w przedszkolu i szkole były na bieżąco aktualizowane i dostępne.
     15. Pracownicy przestrzegali wprowadzone procedury związane z COVID-19.
     16. Nauczyciele prowadzili wymaganą dokumentację z uwzględnieniem przepisów RODO.
     17. Nauczyciele przestrzegali zasad wystawiania ocen śródrocznych oraz rocznych.
     18. Program wychowawczo-profilaktyczny jest zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.
     19. Kształtowanie postaw wychowawczych jest zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym.
     20. W szkole funkcjonuje systematyczna współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki uzależnień.
     21. W szkole istnieje odpowiedni system motywowania nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego.
     22. W szkole prowadzi się planowe obserwacje różnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, których nadrzędnym celem jest podnoszenie jakości pracy każdego nauczyciela.
     23. Należy zadbać o ewaluację oceniania uczniów, jego zgodności ze statutem oraz systematyczności oceniania uczniów oraz poprawności zapisów w dzienniku elektronicznym.
     24. Na zajęciach szkolnych rozwijano kompetencje cyfrowe uczniów. Kompetencje te rozwijali również nauczyciele. Uczniowie brali udział w zajęciach, które wdrażały ich do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.
     25. Podczas obserwowanych zajęć, kontroli i monitorowania analizowano wykorzystanie technologii informacyjnej w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w konfrontacji z programami nauczania i zapiskami w dokumentach szkoły. Z tego monitorowania wynika, że działania te były realizowane.
     26. Wychowawcy i nauczyciele informatyki zwracali uwagę na tematykę bezpieczeństwa w internecie i grożące uzależnienia od smartfonu.
     27. W ramach programu „Zdalna szkoła plus” doposażano bazę dydaktyczną szkoły w środki techniczne do zdalnego nauczania.
     28. Poprzez odpowiednie działania zwiększono wiedzę i kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii TIK.
     29. Nauczyciele są inspirowani do podejmowania innowacji pedagogicznych, wdrażają je w życie.
     30. Uwzględnić w planowaniu pracy na rok szkolny 2021/2022 wnioski dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

                                                                                                              

     Opracowanie: Beata Pawluśkiewicz

      

     Zapoznano Radę Pedagogiczną Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku  na jej posiedzeniu w dniu 31.08.2021 roku, a rodziców poprzez zamieszczenie na szkolnej stronie internetowej