• Procedury pracy przedszkola w związku z Covid-19

    •  

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

      

     W związku z sytuacją epidemiczną związaną z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej COVID-19 organizacja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Chełmku na ten czas ulega zmianie. Procedury bezpieczeństwa w okresie Pandemii COVID-19 dotyczą wszystkich pracowników, rodziców i dzieci uczęszczających do tej placówki.

     Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

      

     1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach ze sobą, rodzicami i dziećmi.
     2. Pracownicy na terenie placówki powinni zachować dystans społeczny
      w kontaktach między sobą wynoszący minimum 1,5 metra.
     3. Pracownicy na terenie placówki powinni zachować dystans społeczny
      w kontaktach z osobami trzecimi w tym rodzicami wynoszący minimum 1,5 m.
     4. Pracownik niezwłocznie poinformuje dyrektora:
      • o swojej chorobie, albo chorobie jednego ze swoich domowników,
      • o objęciu go, albo jednego z jego domowników procedurą kwarantanny, albo izolacji.
     5. Każdy pracownik jest zobowiązany do samoobserwacji oraz samodzielnego pomiaru temperatury ciała.
     6. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki oraz najbliższą stację SANEPID.
     7. Wszyscy pracownicy opiekujący się dziećmi przed rozpoczęciem pracy przebierają się w strój przeznaczony wyłącznie do pracy.
     8. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób trzecich na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj. osoby te są zobowiązane osłonić usta i nos, nosić rękawiczki jednorazowe oraz przy wejściu do placówki zdezynfekować ręce, zgodnie z instrukcją.
     9. Ogranicza się do niezbędnego minimum poruszanie się pracowników na terenie placówki.
     10. Ustala się procedury szybkiej komunikacji z rodzicami.
     11. Każdy pracownik zobowiązany jest do posiadania w pracy naładowanego
      i sprawnego telefonu komórkowego.
     12. Każdy nauczyciel posiada spisy telefonów do rodziców dzieci przebywających w jego grupie przedszkolnej.
     13. Każdy nauczyciel posiada spis telefonów do wyznaczonej placówki służby zdrowia, lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, dyrektora placówki.

      

      

      

     ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

      

     1. W placówce funkcjonują następujące oddziały przedszkolne:

     Grupa Smerfy – 3,4-latki,

     Grupa Misie – 4,5-latki,

     Grupa Kotki – 6-latki.

     1. W jednej grupie przedszkolnej może przebywać nie więcej niż 25 dzieci. Liczbę dzieci, które mogą przebywać jednocześnie w jednym oddziale przedszkolnym ustala się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
     2. Dyrektor ustala listy osobowe dzieci przyjętych do przedszkola z podziałem na grupy.
     3. Nie można przenosić dzieci do innych grup przedszkolnych.
     4. W miarę możliwości grupy przedszkolne prowadzone są przez tych samych nauczycieli. Ustala się przyporządkowanie nauczycieli i pracowników do następujących grup przedszkolnych:
     • Grupa Smerfy – Monika Koryczan - Zembaty (wychowawca), Dorota Pik (wychowawca), Anna Grygiel (woźna oddziałowa),
     • Grupa Misie – Joanna Świerz (wychowawca), Sabina Madejczyk (wychowawca), Beata Florek(pomoc nauczyciela),
     • Grupa Kotki – Iwona Trybuś (wychowawca), Jolanta Ogorzała (wychowawca), Beata Florek (pomoc nauczyciela).
     1. Zajęcia przedszkolne przeprowadzane są w wyznaczonych pomieszczeniach. W miarę możliwości grupy przedszkolne przebywają w swoich salach. Ustala się przypisanie oddziałów przedszkolnych do następujących sal:
     • Grupa Smerfy – sala nr 1
     • Grupa Misie – sala nr 2
     • Grupa Kotki – sala nr 3
     1. Zakazuje się kontaktu pomiędzy dziećmi z różnych grup.
     2. Zakazuje się kontaktu dzieci z przedszkola z pozostałymi uczniami przebywającymi na terenie placówki.
     3. W pomieszczeniach, gdzie przeprowadza się zajęcia przedszkolne mogą przebywać nauczyciel i pomoc przypisani do tej grupy.
     4. Z sali, gdzie przebywają dzieci usuwa się wszystkie przedmioty, których nie można zdezynfekować lub wyprać.
     5. Co najmniej raz dziennie wszystkie przedmioty w sali należy umyć lub zdezynfekować. W szczególności należy umyć wszystkie blaty, poręcze, klamki oraz włączniki światła.
     6. Prowadzi się bieżącą dezynfekcję łazienek.
     7. Po opuszczeniu obiektu przez dzieci i personel wszystkie pomieszczenia
      w placówce oraz sprzęty i zabawki będą myte oraz dezynfekowane przez wskazanego pracownika.
     8. Każda sala wyposażona jest w środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki oraz fartuch z długim rękawem.
     9. W każdej sali znajduje się jeden termometr bezdotykowy.
     10. W każdej sali znajduje się informacja dotycząca instrukcji prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki i rękawic oraz zasad zachowania bezpieczeństwa.
     11. W każdej sali znajduje się dozownik ze środkiem dezynfekującym, umieszczonym w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz odpowiednia instrukcja.
     12. Na placu zabaw może przebywać jednocześnie tylko jedna grupa.
     13. Za każdym razem przed przybyciem dzieci na plac zabaw będą myte
      i dezynfekowane urządzenia na placu zabaw i po jego opuszczeniu przez dzieci.
     14. Do odwołania w oddziałach przedszkolnych nie są prowadzone zajęcia dodatkowe, wydarzenia realizowane przez podmioty zewnętrzne (przedstawienia itp.), wizyty zaproszonych gości, imprezy okolicznościowe oraz wycieczki.
     15. Leżakowanie jest realizowane wyłącznie w grupie najmłodszej. Każde dziecko odpoczywa w swoim ubraniu dziennym wyłącznie na przypisanym do siebie leżaku. Każdy leżak jest podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka, które na nim odpoczywa. Leżaki są rozstawiane w ten sposób, aby w miarę możliwości zachować dystans społeczny pomiędzy dziećmi. Na leżak nakładane są jednorazowe podkłady. Po zakończonym odpoczynku wszystkie leżaki są dezynfekowane, a podkłady jednorazowe są przekazywane do utylizacji.

      

     ZASADY HIGIENY

      

     1. Podczas zajęć przynajmniej co godzinę nauczyciel zobowiązany jest do przewietrzenia pomieszczenia.
     2. Podczas zajęć dzieci nie muszą zasłaniać ust i nosa oraz nie muszą nosić rękawiczek.
     3. Pracownicy w sali dydaktycznej nie muszą zasłaniać ust i nosa oraz nosić rękawiczek, jednak w miarę konieczności pomocy dziecku przy czynnościach higienicznych i w czasie wyjścia z sali na korytarz, do szatni, do toalety lub w inne miejsca w placówce, pracownik zobowiązany jest do zastosowania koniecznych środków ochrony indywidualnej ( zasłoniętych ust i nosa, rękawiczek jednorazowych na rękach).,
     4. Dzieci oraz pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą
      z mydłem.
     5. Obligatoryjnie dzieci powinny myć ręce po przyjściu do przedszkola, przed i po posiłkach oraz po powrocie z zewnątrz.
     6. Pracownicy przebywający na terenie placówki sami oceniają konieczność zastosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.
     7. W miarę potrzeby podczas pobytu dziecka w przedszkolu mierzy się mu temperaturę za wcześniejszą zgodą rodzica.
     8. Dzieci wychodzą do toalet pod opieką  pracownika przedszkola: w sali nr 1 pani Anny Grygiel, a w salach nr 2 i 3 pani Beaty Florek. Dziecko przed wyjściem z toalety zobowiązane jest pod nadzorem pracownika przedszkola umyć ręce w ciepłej wodzie z mydłem. Toalety są na bieżąco myte i dezynfekowane.

      

     POSIŁKI

      

     1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki
     2. Na terenie kuchni przebywają tylko wyznaczone osoby.
     3. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w przydzielonych środkach ochrony indywidualnej (maseczce ochronnej, fartuchu, czepku ochronnym oraz rękawicach jednorazowych).
     4. Wielorazowe naczynia oraz sztućce będą myte w zmywarko-wyparzarce w temperaturze minimum 60 st. C.
     5. Wszelkie powierzchnie oraz wyposażenie kuchni będą dezynfekowane.
     6. Pracownicy kuchni nie będą mieli bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i pracownikami przedszkola oraz dziećmi.
     7. Posiłki będą dostarczane  w ściśle określonych godzinach do sal dla każdej
      z grupy przez odpowiednio wyznaczonych pracowników.
     8. Posiłki są wydawane o stałych porach. Ustala się następujące godziny posiłków:
     • śniadanie – od 08:10 do 08:45,
     • obiad – od 11:00 do 11:45,
     • podwieczorek – od 13:30 do 14:00.
     1. Czas posiłków może ulec wydłużeniu.

      

     ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI

      

     1. Do przedszkola są przyprowadzane wyłącznie zdrowe dzieci bez objawów sugerujących chorobę zakaźną w godzinach 6.00-8.10.
     2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez zdrowe osoby.
     3. Nie można przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli któryś
      z domowników jest chory na COVID-19 i został objęty kwarantanną, albo izolacją domową. Rodzic zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie placówkę.
     4. W przypadku uznania Powiatu Oświęcimskiego za strefę czerwoną, rodzice dziecka, które ukończyło 4 lata, zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę dziecka do domu.
     5. Rodzice zobowiązani są wyjaśnić dziecku, że nie może zabrać do przedszkola żadnych zabawek i przedmiotów z domu, wyjaśniać obowiązujące zasady bezpieczeństwa.
     6. Rodzic każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu przynosi: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój przedszkolny do przebrania dziecka.
     7. Dzieci, które już wcześniej uczęszczały do przedszkola są odprowadzane
      i odbierane w drzwiach przedszkola. Odbiór i oddanie dziecka jest monitorowane przez wyznaczonych pracowników pełniących dyżur w szatni. Dzieci przebierają się samodzielnie w szatni pod nadzorem wyznaczonych pracowników.
     8. W celu oddania lub odbioru nowo przyjętego dziecka na teren placówki może równocześnie wejść maksymalnie trzech rodziców. W miarę możliwości osoby odbierające, albo odprowadzające dzieci zachowują dystans społeczny od innych rodziców oraz pracowników przedszkola wynoszący minimum 1,5 metra. Każda osoba odprowadzająca, albo odbierająca dziecko zobowiązana jest wchodząc na teren placówki zasłonić usta i nos oraz założyć rękawiczki lub zdezynfekować ręce.
     9. Wyznaczeni pracownicy  pełniący danego dnia dyżur w szatni na bieżąco uzupełniają listę obecności dzieci.
     10. Dziecko przed wejściem do sali dydaktycznej może  mieć zmierzoną temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego. Badanie wykonuje się po uzyskaniu wcześniejszej zgody rodzica i zauważeniu niepokojących objawów
      u dziecka sugerujących jego chorobę.
     11. Pracownik w przypadku stwierdzenia, że dziecko posiada objawy sugerujące chorobę odmawia jego przyjęcia w tym dniu do placówki.
     12. Rodzice stosują się do wszystkich poleceń pracowników oraz wywieszonych informacji.
     13. Wyznacza się pracownika do nadzorowania procesu odbioru i oddania dzieci. Do jego kompetencji w szczególności należy: monitorowanie ilości osób przebywających w szatni, dokonywanie pomiarów temperatury, odbiór oświadczeń od rodziców.
     14. Pracownik wyznaczony do nadzoru zobowiązany jest do zasłonięcia ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych, wymaganej dezynfekcji lub mycia dotykanych przez różne osoby powierzchni.
     15. Dzieci są odbierane i oddawane do placówki wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
     16. W miarę możliwości dzieci są przyprowadzane i odbierane w godzinach,
      w których uniemożliwia się stykanie ze sobą poszczególnych grup dzieci.

      

     PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA COVID-19

      

     1. Pracownik przebywający poza placówką w przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę zakaźną nie przychodzi do pracy oraz informuje dyrektora i lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną o tym fakcie.
     2. Pracownicy zobowiązani są do śledzenia komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.
     3. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę zakaźną
      u pracownika przebywającego na terenie placówki:
     • Odsuwa się od pracy tego pracownika i umieszcza w IZOLATORIUM,
     • Niezwłocznie informuje się o tym fakcie dyrektora oraz lokalną stację sanitarno- epidemiologiczną,
     • Wstrzymuje się oddawanie i odbiór dzieci,
     • Bez zgody dyrektora inni pracownicy nie mogą opuścić terenu placówki,
     • Nie wpuszcza się na teren placówki osób trzecich,
     • Sporządza się spis osób i miejsc, z którymi miała kontakt osoba zarażona,
     • Przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywała zarażona osoba,
     • Pracownicy wypełniają polecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
     1. W przypadku potwierdzenia wystąpienia COVID-19 u jednego z pracowników:
     • Sporządza się spis osób i pomieszczeń, z którymi miał kontakt chory pracownik przez ostatni tydzień,
     • Przeprowadza się dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, w których przebywał pracownik przez ostatni tydzień,
     1. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę zakaźną u dziecka

     przebywającego na terenie przedszkola:

     • Umieszcza się go w wyznaczonym IZOLATORIUM pod opieką pracownika z zasłoniętymi ustami oraz nosem, w rękawiczkach jednorazowych oraz fartuchu,
     • Pracownik opiekujący się chorym dzieckiem zachowuje od niego odstęp co najmniej 2 metrów.
     • Dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców.

      

     IZOLATORIUM

      

     1. Na terenie przedszkola wyznacza się pomieszczenie służące do izolacji osoby, u której wystąpiły objawy sugerujące chorobę zakaźną - dla przedszkola jest to pomieszczenie sklepiku szkolnego.
     2. Pomieszczenie izolatorium wyposaża się w termometr i środki ochrony indywidualnej.

      

     ZASADY PRACY ZDALNEJ

      

     1. Przedszkole może prowadzić swoje zadania dydaktyczno-wychowawcze
      w sposób zdalny w przypadku dużej liczby zachorowań na terenie Powiatu Oświęcimskiego (uznanie powiatu za strefę czerwoną lub żółtą), objęcia części personelu lub dzieci kwarantanną, albo izolacją, ograniczenie pracy placówki na mocy innych aktów prawnych.
     2. Wszyscy pracownicy przedszkola pozostają w gotowości pracy i są dostępni telefonicznie, przez e-dzienniczek Librus-Synergia lub mailowo.
     3. Przedszkole prowadzi realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych
      w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania wg zmodyfikowanych (na czas pracy zdalnej) planów miesięcznych dla poszczególnych grup wiekowych.
     4. Nauczyciele modyfikują swoje plany miesięczne tak, aby realizowana mogła być podstawa programowa wychowania przedszkolnego przewidziana dla danej grupy wiekowej.
     5. Nauka zdalna prowadzona jest przez wszystkich nauczycieli pracujących w przedszkolu, z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, dzienniczka elektronicznego (librus-e-dzienniczek) oraz innym kanale do komunikacji bezpośredniej na odległość uzgodnionym wcześniej
      z dyrektorem placówki i rodzicami.
     6. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
     7. Nauczyciele będą komunikować się z rodzicami przesyłając materiały do zabaw i ćwiczeń (wraz z ich objaśnieniem) w danym dniu oraz prowadząc zajęcia online przez e-dzienniczek Librus Synergia.
     8. Materiały publikowane na stronie internetowej przedszkola powinny być przesłane przez nauczycieli w dniu poprzedzającym ich publikację a zajęcia online w godzinach  podanych rodzicom, ale zgodnie z planem zajęć realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego.
     9. Rodzice proszeni są o wspieranie pracy nauczyciela poprzez udostępnianie dziecku nadesłanych materiałów, objaśnienie zasad  ich wykonania oraz  udział w zajęciach online prowadzonych przez nauczyciela.
     10. Rodzice dzieci 6 – letnich proszeni są o szczególny kontakt z nauczycielem ze względu na realizację przez dzieci obowiązkowego rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
     2. Procedury obowiązują do odwołania.

      

     Lucyna Kuligowska

     Dyrektor SZS nr 1 w Chełmku

     Deklaracja_rodzicow_zalacznik_nr_1.docx

     Oswiadczenie_zalacznik_nr_2.docx