• Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.szkola1chelmek.edupage.org

   Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku – www.szkola1chelmek.edupage.org

   Data publikacji strony internetowej: 2020-11-25

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-25

   Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • Większość obrazków nie posiada znaczników ALT
   • Brak odpowiedniej struktury nagłówków w odpowiedniej hierarchii (h1,h2,h3 itp )
   • Brak nagłówka h1
   • Formularze nie posiadają elementów “label”
   • Linki nie zawierają poprawnych atrybutów
   • W tekście czasami występują puste nagłówki bez treści, między innymi h2, h3, h4, p itp
   • Artykuły zawierają style "inline"
   • Błędy kontrastowe (niektóre kolory elementów na stronie, nie spełniają wymogu wysokiego kontrastu)

    

   Ułatwienia na stronie

   Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

   • Niektóre obrazki posiadają dodany atrybut ALT
   • Cześć linków posiada atrybuty alt
   • W niektórych miejscach dodane są nagłówki h1, h2, choć nie zawsze w poprawnej kolejności
   • Poprawna semantyka html w kwestii budowy struktury strony ( znaczniki footer, head, body )
   • Dodatkowa wersja dla słabowidzących
   • Możliwość zwiększenia rozmiaru czcionki

    

   Data sporządzenia deklaracji i metoda dostępności cyfrowej

   Deklarację sporządzono dnia 2020-11-25

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

   Skróty klawiaturowe:

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Lucyna Kuligowska

   e-mail: sekretariat@szkola1chelmek.pl

   telefon: (+48) 33 846 11 04

   Procedura wnioskowo-skargowa

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

   Dostępność architektoniczna

   • Istnieje jedno dostępne wejście dla uczniów oraz jedno dla przedszkolaków. Wejście do przedszkola
    i wejście dla uczniów są na poziomie gruntu. Dodatkowe wejście zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych. Znajduje się przy centrum sportowo – rekreacyjnym.
   • Szkoła składa się z trzech elementów: głównego budynku. Łącznika oraz centrum sportowo-rekreacyjnego.  Budynek główny ma 4 kondygnacje : piwnica, parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Łącznik składa się z parteru. Wszystkie elementy są ze sobą połączone. Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody.
   • Szkoła nie posiada pochylni i nie ma możliwości przekazywania informacji głosowych. W głównym budynku w pracowni komputerowej zamontowano pętlę indukcyjną.
   • Szkoła posiada parking.
   • Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.