• Procedury pracy przedszkola w związku z Covid-19

    • PROCEDURY PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W CHEŁMKU

     W ZWIĄZKU Z COVID-19

      

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

      

     W związku z sytuacją epidemiczną związaną z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej COVID-19 organizacja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Chełmku na ten czas ulega zmianie. Procedury bezpieczeństwa w okresie Pandemii COVID-19 dotyczą wszystkich pracowników, rodziców i dzieci uczęszczających do tej placówki.

     Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

      

     1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach ze sobą, rodzicami i dziećmi.
     2. Pracownicy na terenie placówki powinni zachować dystans społeczny
      w kontaktach między sobą wynoszący minimum 1,5 metra.
     3. Pracownicy na terenie placówki powinni zachować dystans społeczny
      w kontaktach z osobami trzecimi w tym rodzicami wynoszący minimum 1,5 m.
     4. Pracownik niezwłocznie poinformuje dyrektora:
      • o swojej chorobie, albo chorobie jednego ze swoich domowników,
      • o objęciu go, albo jednego z jego domowników procedurą kwarantanny, albo izolacji.
     5. Każdy pracownik jest zobowiązany do samoobserwacji oraz samodzielnego pomiaru temperatury ciała.
     6. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki oraz najbliższą stację SANEPID.
     7. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób trzecich na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj. osoby te są zobowiązane osłonić usta i nos, nosić rękawiczki jednorazowe oraz przy wejściu do placówki zdezynfekować ręce, zgodnie z instrukcją.
     8. Ogranicza się do niezbędnego minimum poruszanie się pracowników na terenie placówki.
     9. Ustala się procedury szybkiej komunikacji z rodzicami.
     10. Każdy pracownik zobowiązany jest do posiadania w pracy naładowanego
      i sprawnego telefonu komórkowego.
     11. Każdy nauczyciel posiada spisy telefonów do rodziców dzieci przebywających w jego grupie przedszkolnej.
     12. Każdy nauczyciel posiada spis telefonów do wyznaczonej placówki służby zdrowia, lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, dyrektora placówki.

      

     ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

      

     1. W placówce funkcjonują następujące oddziały przedszkolne:

     Grupa Smerfy – 3,4-latki,

     Grupa Misie – 5,6-latki,

     1. W jednej grupie przedszkolnej może przebywać nie więcej niż 25 dzieci. Liczbę dzieci, które mogą przebywać jednocześnie w jednym oddziale przedszkolnym ustala się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
     2. Dyrektor ustala listy osobowe dzieci przyjętych do przedszkola z podziałem na grupy.
     3. Nie można przenosić dzieci do innych grup przedszkolnych.
     4. W miarę możliwości grupy przedszkolne prowadzone są przez tych samych nauczycieli. Ustala się przyporządkowanie nauczycieli i pracowników do następujących grup przedszkolnych:
     • Grupa Smerfy – Monika Koryczan - Zembaty (wychowawca), Dorota Pik (wychowawca), Anna Grygiel (woźna oddziałowa),
     • Grupa Misie – Iwona Trybuś (wychowawca), Sabina Madejczyk (wychowawca), Beata Florek (pomoc nauczyciela),
     1. Zajęcia przedszkolne przeprowadzane są w wyznaczonych pomieszczeniach.
      W miarę możliwości grupy przedszkolne przebywają w swoich salach. Ustala się przypisanie oddziałów przedszkolnych do następujących sal:
     • Grupa Smerfy – sala nr 1
     • Grupa Misie – sala nr 2
     1. Zakazuje się kontaktu pomiędzy dziećmi z różnych grup.
     2. Zakazuje się kontaktu dzieci z przedszkola z pozostałymi uczniami przebywającymi na terenie placówki.
     3. W pomieszczeniach, gdzie przeprowadza się zajęcia przedszkolne mogą przebywać nauczyciel i pomoc przypisani do tej grupy.
     4. Z sali, gdzie przebywają dzieci usuwa się wszystkie przedmioty, których nie można zdezynfekować lub wyprać.
     5. Co najmniej raz dziennie wszystkie przedmioty w sali należy umyć lub zdezynfekować. W szczególności należy umyć wszystkie blaty, poręcze, klamki oraz włączniki światła.
     6. Prowadzi się bieżącą dezynfekcję łazienek.
     7. Po opuszczeniu obiektu przez dzieci i personel wszystkie pomieszczenia
      w placówce oraz sprzęty i zabawki będą myte oraz dezynfekowane przez wskazanego pracownika.
     8. Każda sala wyposażona jest w środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki oraz fartuch z długim rękawem.
     9. W każdej sali znajduje się jeden termometr bezdotykowy.
     10. W każdej sali znajduje się informacja dotycząca instrukcji prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki i rękawic oraz zasad zachowania bezpieczeństwa.
     11. W każdej sali znajduje się dozownik ze środkiem dezynfekującym, umieszczonym w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz odpowiednia instrukcja.
     12. Na placu zabaw może przebywać jednocześnie tylko jedna grupa.
     13. Za każdym razem przed przybyciem dzieci na plac zabaw będą myte
      i dezynfekowane urządzenia na placu zabaw i po jego opuszczeniu przez dzieci.
     14. Do odwołania w oddziałach przedszkolnych nie są prowadzone zajęcia dodatkowe, wydarzenia realizowane przez podmioty zewnętrzne (przedstawienia itp.), wizyty zaproszonych gości, imprezy okolicznościowe oraz wycieczki.
     15. Leżakowanie jest realizowane wyłącznie w grupie najmłodszej. Każde dziecko odpoczywa w swoim ubraniu dziennym wyłącznie na przypisanym do siebie leżaku. Każdy leżak jest podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka, które na nim odpoczywa. Leżaki są rozstawiane w ten sposób, aby w miarę możliwości zachować dystans społeczny pomiędzy dziećmi. Po zakończonym odpoczynku wszystkie leżaki są dezynfekowane.

      

     ZASADY HIGIENY

      

     1. Podczas zajęć przynajmniej co godzinę nauczyciel zobowiązany jest do przewietrzenia pomieszczenia.
     2. Podczas zajęć dzieci nie muszą zasłaniać ust i nosa oraz nie muszą nosić rękawiczek.
     3. Pracownicy w sali dydaktycznej nie muszą zasłaniać ust i nosa oraz nosić rękawiczek, jednak w miarę konieczności pomocy dziecku przy czynnościach higienicznych i w czasie wyjścia z sali na korytarz, do szatni, do toalety lub
      w inne miejsca w placówce, pracownik zobowiązany jest do zastosowania koniecznych środków ochrony indywidualnej ( zasłoniętych ust i
      nosa, rękawiczek jednorazowych na rękach).,
     4. Dzieci oraz pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą
      z mydłem.
     5. Obligatoryjnie dzieci powinny myć ręce po przyjściu do przedszkola, przed i po posiłkach oraz po powrocie z zewnątrz.
     6. Pracownicy przebywający na terenie placówki sami oceniają konieczność zastosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.
     7. W miarę potrzeby podczas pobytu dziecka w przedszkolu mierzy się mu temperaturę za wcześniejszą zgodą rodzica.
     8. Dzieci wychodzą do toalet pod opieką  pracownika przedszkola: w sali nr 1 pani Anny Grygiel, a w salach nr 2 pani Beaty Florek. Dziecko przed wyjściem
      z toalety zobowiązane jest pod nadzorem pracownika przedszkola umyć ręce
      w ciepłej wodzie z mydłem. Toalety są na bieżąco myte i dezynfekowane.

      

     POSIŁKI

      

     1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki
     2. Na terenie kuchni przebywają tylko wyznaczone osoby.
     3. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w przydzielonych środkach ochrony indywidualnej (maseczce ochronnej, fartuchu, czepku ochronnym oraz rękawicach jednorazowych).
     4. Wielorazowe naczynia oraz sztućce będą myte w zmywarko-wyparzarce w temperaturze minimum 60 st. C.
     5. Wszelkie powierzchnie oraz wyposażenie kuchni będą dezynfekowane.
     6. Pracownicy kuchni nie będą mieli bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i pracownikami przedszkola oraz dziećmi.
     7. Posiłki będą dostarczane  w ściśle określonych godzinach  przez odpowiednio wyznaczonych pracowników.
     8. Posiłki są wydawane o stałych porach. Ustala się następujące godziny posiłków:

     Grupa Smerfy(sala nr 1):

     • śniadanie – od 08:10 do 08:45,
     • obiad – od 11:00 do 11:45,
     • podwieczorek – od 13:30 do 14:00.

         Grupa Misie wszystkie posiłki będzie spożywać na jadalni szkolnej. Dzieci będą schodzić na jadalnię z wychowawcą Iwoną Trybuś (wychowawca) i Sabiną Madejczyk (wychowawca) Beatą Florek (pomoc nauczyciela).

     • śniadanie- od 8:10 do 8:30
     • obiad- od 11:00 do 11:30
     • podwieczorek- od 13:10 do 13:30
     1. Czas posiłków może ulec wydłużeniu.

      

     ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI

      

     1. Do przedszkola są przyprowadzane wyłącznie zdrowe dzieci bez objawów sugerujących chorobę zakaźną w godzinach 6.00-8.00, a odbierane w godzinach 14:30-16:00.
     2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez zdrowe osoby.
     3. Nie można przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli któryś z domowników jest chory na COVID-19 i został objęty kwarantanną, albo izolacją domową. Rodzic zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie placówkę.
     4. W przypadku uznania Powiatu Oświęcimskiego za strefę czerwoną, rodzice dziecka, które ukończyło 4 lata, zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę dziecka do domu.
     5. Rodzice zobowiązani są wyjaśnić dziecku, że nie może zabrać do przedszkola żadnych zabawek i przedmiotów z domu, wyjaśniać obowiązujące zasady bezpieczeństwa.
     6. Rodzic każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu przynosi: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój przedszkolny do przebrania dziecka.
     7. Dzieci, które już wcześniej uczęszczały do przedszkola są odprowadzane
      i odbierane w drzwiach przedszkola. Odbiór i oddanie dziecka jest monitorowane przez wyznaczonych pracowników pełniących dyżur w szatni. Dzieci przebierają się samodzielnie w szatni pod nadzorem wyznaczonych pracowników.
     8. W celu oddania lub odbioru nowo przyjętego dziecka na teren placówki może równocześnie wejść maksymalnie trzech rodziców. W miarę możliwości osoby odbierające, albo odprowadzające dzieci zachowują dystans społeczny od innych rodziców oraz pracowników przedszkola wynoszący minimum 1,5 metra. Każda osoba odprowadzająca, albo odbierająca dziecko zobowiązana jest wchodząc na teren placówki zasłonić usta i nos oraz założyć rękawiczki lub zdezynfekować ręce.
     9. Wyznaczeni pracownicy  pełniący danego dnia dyżur w szatni na bieżąco
      w czytniku odbijają karty przyjścia i wyjścia dzieci z przedszkola. 
     10. Dziecko przed wejściem do sali dydaktycznej może  mieć zmierzoną temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego. Badanie wykonuje się po uzyskaniu wcześniejszej zgody rodzica i zauważeniu niepokojących objawów
      u dziecka sugerujących jego chorobę.
     11. Pracownik w przypadku stwierdzenia, że dziecko posiada objawy sugerujące chorobę odmawia jego przyjęcia w tym dniu do placówki.
     12. Rodzice stosują się do wszystkich poleceń pracowników oraz wywieszonych informacji.
     13. Wyznacza się pracownika do nadzorowania procesu odbioru i oddania dzieci. Do jego kompetencji w szczególności należy: monitorowanie ilości osób przebywających w szatni, dokonywanie pomiarów temperatury, odbiór oświadczeń od rodziców.
     14. Pracownik wyznaczony do nadzoru zobowiązany jest do zasłonięcia ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych, wymaganej dezynfekcji lub mycia dotykanych przez różne osoby powierzchni.
     15. Dzieci są odbierane i oddawane do placówki wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
     16. W miarę możliwości dzieci są przyprowadzane i odbierane w godzinach,
      w których uniemożliwia się stykanie ze sobą poszczególnych grup dzieci.

      

     PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA COVID-19

      

     1. Pracownik przebywający poza placówką w przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę zakaźną nie przychodzi do pracy oraz informuje dyrektora i lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną o tym fakcie.
     2. Pracownicy zobowiązani są do śledzenia komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.
     3. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę zakaźną
      u pracownika przebywającego na terenie placówki:
     • Odsuwa się od pracy tego pracownika i umieszcza w IZOLATORIUM,
     • Niezwłocznie informuje się o tym fakcie dyrektora oraz lokalną stację sanitarno- epidemiologiczną,
     • Wstrzymuje się oddawanie i odbiór dzieci,
     • Bez zgody dyrektora inni pracownicy nie mogą opuścić terenu placówki,
     • Nie wpuszcza się na teren placówki osób trzecich,
     • Sporządza się spis osób i miejsc, z którymi miała kontakt osoba zarażona,
     • Przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywała zarażona osoba,
     • Pracownicy wypełniają polecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
     1. W przypadku potwierdzenia wystąpienia COVID-19 u jednego z pracowników:
     • Sporządza się spis osób i pomieszczeń, z którymi miał kontakt chory pracownik przez ostatni tydzień,
     • Przeprowadza się dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, w których przebywał pracownik przez ostatni tydzień,
     1. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę zakaźną u dziecka

     przebywającego na terenie przedszkola:

     • Umieszcza się go w wyznaczonym IZOLATORIUM pod opieką pracownika z zasłoniętymi ustami oraz nosem, w rękawiczkach jednorazowych oraz fartuchu,
     • Pracownik opiekujący się chorym dzieckiem zachowuje od niego odstęp co najmniej 2 metrów.
     • Dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców.

      

      

     IZOLATORIUM

      

     1. Na terenie przedszkola wyznacza się pomieszczenie służące do izolacji osoby,
      u której wystąpiły objawy sugerujące chorobę zakaźną - dla przedszkola jest to pomieszczenie sklepiku szkolnego.
     2. Pomieszczenie izolatorium wyposaża się w termometr i środki ochrony indywidualnej.

      

     ZASADY PRACY ZDALNEJ

      

     1. Przedszkole może prowadzić swoje zadania dydaktyczno-wychowawcze w sposób zdalny w przypadku dużej liczby zachorowań na terenie Powiatu Oświęcimskiego (uznanie powiatu za strefę czerwoną lub żółtą), objęcia części personelu lub dzieci kwarantanną, albo izolacją, ograniczenie pracy placówki na mocy innych aktów prawnych.
     2. Wszyscy pracownicy przedszkola pozostają w gotowości pracy i są dostępni telefonicznie, przez e-dzienniczek Librus-Synergia lub mailowo.
     3. Przedszkole prowadzi realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych
      w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania wg zmodyfikowanych (na czas pracy zdalnej) planów miesięcznych dla poszczególnych grup wiekowych.
     4. Nauczyciele modyfikują swoje plany miesięczne tak, aby realizowana mogła być podstawa programowa wychowania przedszkolnego przewidziana dla danej grupy wiekowej.
     5. Nauka zdalna prowadzona jest przez wszystkich nauczycieli pracujących w przedszkolu, z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, dzienniczka elektronicznego (librus-e-dzienniczek) oraz innym kanale do komunikacji bezpośredniej na odległość uzgodnionym wcześniej
      z dyrektorem placówki i rodzicami.
     6. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
     7. Nauczyciele będą komunikować się z rodzicami przesyłając materiały do zabaw i ćwiczeń (wraz z ich objaśnieniem) w danym dniu oraz prowadząc zajęcia online przez e-dzienniczek Librus Synergia.
     8. Materiały publikowane na stronie internetowej przedszkola powinny być przesłane przez nauczycieli w dniu poprzedzającym ich publikację a zajęcia online w godzinach  podanych rodzicom, ale zgodnie z planem zajęć realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego.
     9. Rodzice proszeni są o wspieranie pracy nauczyciela poprzez udostępnianie dziecku nadesłanych materiałów, objaśnienie zasad  ich wykonania oraz  udział w zajęciach online prowadzonych przez nauczyciela.
     10. Rodzice dzieci 6 – letnich proszeni są o szczególny kontakt z nauczycielem ze względu na realizację przez dzieci obowiązkowego rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

      

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
     2. Procedury obowiązują do odwołania. 
                                                                                       

                                                                                                Beata Pawluśkiewicz

      

     V-ce dyrektor SZS nr 1 w Chełmku

      

      

     PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
     obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Chełmku

      

     Podstawy prawne dotyczące zapewnia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu:

      

     • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7września 1991r ( Dz. U.z 8 stycznia 2016 r poz.35 – Ustawa
      z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
     • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
      w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.. Nr.6 z 2003r poz. 69 z późn. zm). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
      i placówkach – D. U. Nr 161, poz. 968)
     • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r. poz 59 i 949)
     • Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72
     • Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art.19, art.33
     • Statut Przedszkola Samorządowego nr 1 w Chełmku

      

     Wstęp

      

               Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i pracownika przedszkola. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu i podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola. Personel przedszkola ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka
     w przedszkolu.

     Cel główny

     Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

     W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

     Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

     Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury

      

     Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
     i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych
     i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły  z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

     Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

     Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych 
     z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej  i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

     Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia
     z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

     Sposób prezentacji procedur

     1. Udostępnienie dokumentu w wersji papierowej u dyrektora przedszkola.

     2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

     3.Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

     4. Zamieszczenie obowiązujących procedur na stronie internetowej przedszkola.

      

     SPIS PROCEDUR:

     1. I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
     2. II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko                   
      z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków zachowujący  się agresywnie, który nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa
     3. III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane                         
      z przedszkola
     4. IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku
     5. V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek
     6. VI PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i postępowania               
       w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenia ewakuacji
     7. VII PROCEDURA – dotycząca zabaw i zajęć w przedszkolu
     8. VIII PROCEDURA – dotycząca organizowania spacerów i wycieczek oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola

      

     1. IX PROCEDURA - dotycząca monitorowania osób wchodzących  i opuszczających teren przedszkola

      

     I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka

     z przedszkola

     1.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

      

     2.Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie dyżurującej na korytarzu, bądź nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do przedszkola.  Nauczyciel, osoba dyżurująca na korytarzu musi widzieć i wiedzieć, kto przyprowadził dziecko przedszkola.

      

     3.Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wyjścia z szatni do momentu odebrania go przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione.

      

     4.Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przed wejściem do budynku przedszkola.

      

     5.Personel przedszkola ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do przedszkola do momentu odebrania go przez rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnione.

      

     6.W godzinach ustalonych wg arkusza organizacji odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel, który jest umieszczony w harmonogramie czasu pracy dydaktycznej lub pełni zastępstwo.

      

     7.Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.

      

     8.Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci
     z wyraźnymi objawami chorobowymi ( katar, przeziębienie, kaszel, gorączka, wysypka ) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

      

     9.W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach ( złamania, zabiegi chirurgiczne, szwy po urazach i inne ) dziecko nie może uczęszczać do czasu całkowitego wyleczenia.

      

     10.Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

      

     11.Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

      

     12.W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu, nauczyciel ma obowiązek powiadomienia  telefonicznego rodzica / opiekuna prawnego oraz dyrektora / wicedyrektora.

      

     13.Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

      

     14.W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania PROCEDURY V ( w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców oraz dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

      

     15.Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.

      

     16.W przedszkolu nie podaje się dzieciom leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści, żelów.

      

     17.Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w czasie zadeklarowanym we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola
     o późniejszym przybyciu dziecka.

      

     18.Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu w uzgodnionym z nauczycielką dniu. Przyniesione przez dzieci  zabawki muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.

      

     19.Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych bądź inne osoby zdolne do podejmowania czynności prawnych przez nich upoważnione w formie pisemnej.

      

     20.Rodzice bądź inne osoby zdolne do podejmowania czynności prawnych przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od osoby dyżurującej w przedszkolu.

      

     21.Jeśli  zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, przedszkole  postępuje zgodnie  z tym postanowieniem.

      

     22.Nauczyciel lub osoba dyżurująca w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

      

     23.Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów 
      i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

      

     24.Rodzice/opiekunowie prawni składający upoważnienie biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie
      i życie dziecka od momentu odebrania go z przedszkola, tj. spod opieki osoby dyżurującej, bądź nauczycielki, przez osobę upoważnioną.

      

     25.Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie zdolnej do podejmowania czynności prawnych, niż wymienione  w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi lub dyrektorowi w formie pisemnej.

      

     26.Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną  telefonicznie, sms lub e-mail.

      

      

     II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,
     że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
     zachowujący  się agresywnie, który nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa

     1.W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko chce odebrać z przedszkola rodzic/opiekun lub inna osoba upoważniona będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.

     2.Nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.

     3.W przypadku braku możliwości odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione
     do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.

     4.Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola
     i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

     5.Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa PS nr 1.

     6.Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.

     7.Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

      

     III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane                   z przedszkola

     1.Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

     2.Nauczyciel oczekuje z dzieckiem na terenie przedszkola na przyjście rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby upoważnionej pisemnie do odbioru dziecka do godz. 16.30.

     3.Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.

     4.Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie                z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,

     5.Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.

     6.Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.

     7.Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

      

     IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka
     z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

      

     1.Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

     2.Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

     3.O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

     4.W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

      

     V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

     Nauczyciel:

     1.Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.

     2.Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym  wypadku.

     3.W razie braku możliwości kontaktu z opiekunem lub rodzicem, podejmuje dalsze niezbędne zabiegi.

     4.Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe lub lekarza.

     5.Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

     6.Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

     W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

     1.Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.

     2.Sprowadza fachową pomoc medyczną.

     3.W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

     4.Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

     Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

     1.Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, prokuratora i kuratora oświaty.

     2.Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

     3.Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.

     4.Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.

     5.O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

     6.O wypadku poinformować organ prowadzący.

     7.Prowadzić rejestr wypadków.

      

     Rodzic/opiekun prawny zapoznając się z powyższą procedurą wyraża zgodę
     na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka podczas pobytu w przedszkolu.

      

      

     VI PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
     i postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenia ewakuacji

     1.Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

     2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:

     a) mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje,

     b) znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

     c) umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego

     d) w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedszkola.

      

     3. W sytuacji wystąpienia pożaru decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.

      

     4. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona.

      

     5. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:

     a) ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu komunikatu głosem: uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny

     b)  zaalarmować straż pożarną;

     c) przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji;

     d) przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego  (gaśnice, koce gaśnicze);

     e) na terenie przedszkola muszą być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu;

     f) obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:

     • nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi,
     • nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce, a sam idzie na początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia,
     • nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji.

      

      

     VII PROCEDURA – dotycząca zabaw i zajęć w przedszkolu

      

     1.Sala zajęć.

      

     1.Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb
     w oknach, stan instalacji - lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli  i krzesełek,

      

     2.Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia  i niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.

      

     3.Przed rozpoczęciem zajęć pomoc nauczyciela powinna zadbać o wywietrzenie sali.

      

     4.Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali.

     5.Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety lub szatni, udaje się tam i powraca pod opieką pomocy nauczyciela.

      

     6.Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspiruje. Ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.

      

     7.Pomoc nauczyciela dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.

      

     8.Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez systematyczne kontrole prowadzone przez personel pomocniczy zabezpieczeń wejść do przedszkola.

      

     9. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/ reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci:

     a) codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka  w przedszkolu,

     b) podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się parami, przelicza je, a po wyjściu z dziećmi z sali , poleca pomocy nauczyciela sprawdzenie czy wszystkie dzieci opuściły salę,

      

     10.Pomoce nauczyciela przebywają w salach dzieci wykonując zadania opiekuńcze. Przed i po zajęciach wietrzą salę, pomagają nauczycielowi w przygotowaniu sali do zajęć oraz sprzątaniu po zajęciach.

      

      

     11.Każdy pracownik wykonujący swoją pracę na terenie przedszkola nie może stwarzać zagrożenia dla dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie przedszkola.

      

     12.Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.

      

     13.Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

      

     2. Bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych.

      

     1.Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia ( n-l religii, jęz. angielskiego, logopeda, itp.)

      

     2.Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych wymagających opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zebrania dzieci zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiekę nauczyciela grupy nad którą sprawuje opiekę.

      

     3. Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawienie dzieci bez opieki.

      

     4.W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela. 

      

      

      

     VIII PROCEDURA – dotycząca organizowania spacerów i wycieczek

     oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola

     Wycieczki

     1.W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.

      

     2.Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed planowanym terminem wycieczki.

      

     3.Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

     a) zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w każdej planowanej wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/,

     b) sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje
     w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej jeden dzień przed planowaną wycieczką,

     c) zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,

     d) powierzyć opiece jednemu opiekunowi nie więcej niż 15 dzieci,

     e) dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

     f) zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe,

     g) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników

     h) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za  podjęte działania

     i) bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych

     j) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

      

     4.Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się napoje i suchy prowiant

      

     5.Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup- pracownicy przedszkola, których obowiązkiem jest:

     a) znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,

     b) stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,

     c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu, zajmowaniu miejsc i zapinania pasów bezpieczeństwa,

     d) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy

     e) zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,

     f) przestrzegać obowiązku wysiadania dzieci tylko na parkingach,

     g) zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy  i wyprowadzić
      w bezpieczne miejsce.

      

     6.W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.

      

     7.Podczas organizowania wycieczki nie dopuszcza się odebrania dziecka z innego miejsca niż  przedszkole.

      

     8. Obowiązkiem rodzica jest zadbać o odpowiedni ubiór dziecka  podczas wycieczki

     Spacery

     • Spacer powinien być należycie przygotowany pod względem programowym i organizacyjnym.
     • Wyjście na spacer odnotowuje się w dzienniku zajęć przedszkolnych co nauczyciel potwierdza podpisem.
     • Spacer organizowany jest zgodnie z ramowym rozkładem dnia przez nauczycielkę danej grupy.
     • W czasie spaceru powierza się opiece jednemu opiekunowi nie więcej niż 15 dzieci,
     • Za bezpieczeństwo dzieci i opiekę nad nimi w czasie spaceru odpowiedzialni są nauczyciele oraz personel pomocniczy, których obowiązkiem jest:
     • sprawowanie opieki nad powierzonymi wychowankami, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
     • określenie przez nauczyciela celu i trasy spaceru dokonanie zapisu tego faktu w dzienniku przed wyjściem,
     • dostosowanie celu  spaceru do wieku, zainteresowań, potrzeb dzieci i sprawności fizycznej,
     • sprawdzanie stanu liczebnego grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjściem z przedszkola           w trakcie  oraz po powrocie do przedszkola,

      

     4.W trakcie trwania spaceru, dzieci idą parami w kolumnie para za parą. Opiekunowie idą: jeden na początku trzymając za rękę dziecko z pierwszej pary, drugi na końcu trzymając za rękę dziecko z ostatniej pary.

      

     5. Opiekunowie asekurują dzieci idąc zawsze od strony jezdni.

      

     6. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

      

     7.Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie parami; nauczyciel asekuruje grupę stojąc na środku jezdni. Pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą.

      

      8.W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w spacerze bierze inna pomoc nauczyciela , wyznaczona przez dyrektora przedszkola.

      

      W przypadku zajęć organizowanych poza przedszkolem:

      

     1.Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prowadzone poza budynkiem przedszkolnym.

      

     2. Nauczyciel i pomoc nauczyciela sprawdzają przed każdym wyjściem z budynku czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane do pory roku i panujących warunków pogodowych,  a stan ubrania każdego dziecka nie budzi zastrzeżeń.

      

     3. Nauczyciel przed wyjściem z dziećmi na spektakl, zajęcia biblioteczne, wystawę, dokonuje wpisu do dziennika  uwzględniając  miejsce, cel, godzinę wyjścia z przedszkola i powrotu oraz liczbę dzieci. Potwierdza wpis czytelnym podpisem.

      

     5. W przypadku zajęć organizowanych poza przedszkolem ale na terenie miasta Chełmek nie wymagana jest karta wycieczki.

      

     6. W trakcie trwania zajęć organizowanych poza przedszkolem nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc nauczyciela. Co najmniej 1 osoba dorosła na 15 dzieci.

      

     7. Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci przypada 1 opiekun.

      

     8. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.

      

     9. Na udział dziecka w zajęciach organizowanym poza terenem przedszkola rodzic musi wyrazić pisemną zgodę.

      

     10.Podczas organizowanych imprez, uroczystości z rodzicami poza przedszkolem w godzinach popołudniowych lub w dniach wolnych od pracy odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie dziecka.

      

      

     IX PROCEDURA - dotycząca monitorowania osób wchodzących  i opuszczających teren przedszkola

      

     1.Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.

      

     2.Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje kontrolę nad ta osobą, w szczególności prosi o:

     • podanie celu wizyty,
     • nazwisko osoby z którą chce się widzieć obca osoba,
     • prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,
     • po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika                      o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka,

     w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego dyrektora, który powiadamia policję.